Starszy specjalista

Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75413

Warunki pracy

praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; częste wyjazdy służbowe; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w instalację klimatyzacyjną.


Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe). Budynek posiada windę osobową do transportu pionowego, nie posiada podjazdów dla osób niepełnosprawnych, ale jest wyposażony w transporter gąsiennicowy typu T09 "ROBY" służący do transportu po schodach wejściowych do budynku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia pracy GIF mieszczą się na parterze oraz I i III piętrze budynku.

Zakres zadań

 • Przeprowadza inspekcje także jako inspektor wiodący u przedsiębiorów zajmujących się wytwarzaniem lub importem surowców farmaceutycznych, produktów leczniczych dla ludzi i zwierząt w celu realizacji zadań ustawowych GIF, w tym w szczególności dotyczących warunków wytwarzania lub importu surowców farmceutycznych; dotyczących warunków wytwarzania, przetwarzania i przerobu środków odurzających, prekursorów i substancji psychotropowych oraz udział w ich zabezpieczeniu;dotyczacych udzielenia opinii o lokalu dla wytwórców produktów leczniczych zawierających substancje kontrolowane; innych zgodnie ze wskazaniami Głównego Inspektora Farmaceutycznego.
 • Opracowywuje raporty z przeprowadzonych inspekcji ze szczególnym uwzględnieniem stwierdzonych niezgodności i odnosi je do przepisów prawa w celu realizacji zadań ustawowych GIF oraz akceptuje Harmonogram Działań Naprawczych (HDN), a także bierze udział w przygotowywaniu projektów decyzji dotyczących: nakazu usunięcia stwierdzonych niezgodności, unieruchomienia wytwórni lub jej części.
 • Przygotowywuje projekty decyzji w zakresie np. udzelenia zezwolenia na wytwarzanie lub import, zmiany zezwolenia na wytwarzanie/import, wygaszenia zezwolenia na wytwarzanie/import produktów leczniczych, udzielenia / zmiany zgody na wytwarzanie produktów leczniczych terapiii zaawansowanej - wyjątek szpitalny w celu realizacji zadań ustawowych GIF.
 • Ocenia pod względem formalnym i merytorycznym dokumentację, opiniuje warunki wytwarzania i improtu surowców farmaceutycznych, produktów leczniczych, badanych produktów leczniczych w związku z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na wytwarzanie lub import, zmiany zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych, badanych produktów leczniczych, surowców farmaceutycznych.
 • Wnioskuje do Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie: udzelenia/zmiany/cofnięcia lub odmowy udzelenia zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych niesterylnych;wydania/ nie wydania Certyfikatu Dobrej Praktyki WYtwarzania (DPW) dla produktów leczniczych w celu realizacji zadań ustawowych GIF.
 • Pobiera od wytwórców lub importerów próby surowców farmaceutycznych, produktów leczniczych w celu wykonania badań potwierdzających jakość surowca farmaceutycznego, produktu leczniczego.
 • Analizuje przepisy prawa dotyczące wytwarzania lub importu surowców farmaceutycznych, produktów leczniczych oraz wytycznych, także w języku angielskim.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z następujących dziedzin nauki: farmacji, medycyny, weterynarii, biologii, biotechnologii, inżynierii chemicznej, chemii, mikrobiologii, technologii farmaceutycznej lub studia drugiego stopnia w zakresie informatyki lub informatyki i ekonometrii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego minimum 5 lat stażu pracy w Inspekcji Farmaceutycznej w zakresie nadzoru nad wytwarzaniem produktów leczniczych, w instytutach badawczych, laboratoriach analityczno-kontrolnych i u przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie prac laboratoryjnych lub wytwarzanie związane z produktami leczniczymi lub substancjami czynnymi lub prowadzącymi badania naukowe w tym zakresie
 • Znajomość ustawy Prawo farmaceutyczne
 • Znajomość ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania opłat za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktu leczniczego albo o zmianę zezwolenia na wytwarzanie lub import produktu leczniczego
 • Rozporządzenia MZ w sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody na wytwarzanie produktów leczniczych terapii zaawansowanej
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość struktury organizacyjnej i zadań Urzędu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Skuteczna komunikacja
 • Myślenie analityczne
 • Radzenie sobie z presją

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Data dodania: 2021-03-05

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy