Starszy specjalista

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74223

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,
- bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich - konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
- praca w pokoju wieloosobowym,
- praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych
- przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:


- zagrożenie korupcją,


- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w  innych urzędach,


 


 

Zakres zadań

 • Kontroluje oraz weryfikuje pod względem formalno-prawnym dokumenty składane przez podmioty uprawnione
 • W ramach prac Komisji Przetargowych sporządza dokumentację w oparciu o dane przekazane przez osoby wnioskujące o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wyjaśnień, a także modyfikuje dokumenty przetargowe finansowane ze środków pochodzących z różnych źródeł, przygotowuje projekty umów zawieranych z Wykonawcami
 • Bierze udział w pracach Komisji Przetargowych w charakterze sekretarza lub członka Komisji oraz nadzoruje przebieg przydzielonych procedur o udzielenie zamówienia publicznego ze szczególnym uwzględnieniem wiążących terminów, w tym również przekazuje informacje Wykonawcom
 • W celu efektywnego i sprawnego udzielania zamówień publicznych prowadzi Rejestr zamówień publicznych. Zatwierdza wnioski wydatkowania środków finansowych poniżej i powyżej 30 000 euro oraz opisuje i weryfikuje faktury lub inne dokumenty równoważne pod względem zgodności z przepisami Prawa zamówień publicznych
 • Udziela wsparcia merytorycznego z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych przepisów i procedur z zakresu udzielania zamówień publicznych pracownikom innych komórek organizacyjnych MKiDN
 • Przedstawia niezbędną dokumentację wewnętrznym i zewnętrznym uprawnionym podmiotom kontroli, opracowuje stosowne wyjaśnienia oraz udziela wymaganych informacji
 • Archiwizuje wytworzoną dokumentację przetargową

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w bezpośredniej realizacji postępowań przetargowych po stronie Zamawiającego
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Kompetencje: rzetelność i terminowość, zorientowanie na osiąganie celów, umiejętność współpracy, myślenie analityczne, skuteczna komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka urzędowego UE na poziomie B1
 • przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Data dodania: 2021-02-09

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy