Starszy specjalista

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74136

Warunki pracy

Warunki pracy:


- praca biurowa w siedzibie urzędu


- użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner)


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- wejście do budynku NDAP jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością


- brak progów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową


- brak windy


- stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku


- pomieszczenie sanitarne dostosowane do potrzeb osób z niepełnoprawnością znajduje się na parterze budynku, co powoduje konieczność pokonywania schodów oraz otwierania drzwi z samozamykaczami


- stanowisko pracy jest wyposażone w monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.

Zakres zadań

 • Przygotowywanie analiz, bieżących informacji, sprawozdań oraz prezentacji dotyczących stanu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w celu dostarczenia danych o wykonywanych inwestycjach i remontach w archiwach państwowych, w szczególności analiza przedkładanych projektów, programów inwestycji, sprawozdań pod kątem zasadności i zgodności formalno-rachunkowym.
 • Zbieranie, analizowanie i przygotowywanie danych do planów finansowych w zakresie wydatków majątkowych i remontowych archiwów w celu ujęcia ich w zbiorczych projektach budżetu państwa. W szczególności analizy pod kontem zabezpieczenie ppoż w archiwach i ochrony zasobu.
 • Przygotowanie zestawień ze zgłaszanych przez archiwa informacji o potrzebach finansowych oraz z ich wykorzystania w celach sprawozdawczych, analitycznych i kontroli zarządczej w szczególności w zakresie potrzeb remontowo-inwestycyjnych.
 • Monitoring prowadzonych inwestycji i remontów poprzez m.in. wizytowanie archiwów, w celu ułatwienia Kierownictwu podejmowania decyzji w sprawie przeznaczenia środków finansowych na powyższe cele na rzecz archiwów państwowych.
 • Bieżąca komunikacja z archiwami państwowymi w sprawach organizacyjno-finansowych w celu wsparcia kierownictwa w zakresie decyzji o ewentualnej alokacji środków budżetowych.
 • Prowadzenie spraw budżetu zadaniowego w zakresie wydatków majątkowych i remontowych dla zapewnienia zgodności danych w dokumentach zbiorczych oraz w celu nadzoru nad realizacją przez archiwa budżetu zgodnie z przyjętymi wielkościami mierników.
 • Sporządzanie informacji w zakresie zadań realizowanych w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostce finansów publicznych lub/i na stanowisku związanym z prowadzeniem inwestycji budowlanych
 • Znajomość zasad sektora finansów publicznych.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Word i Excel.
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej.
 • Podstawowa znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 • Umiejętność komunikowania się w mowie i piśmie.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Znajomość przebiegu procesu budowlanego.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość gospodarki finansów publicznych w tym w szczególności w obszarze planowania budżetu.
 • Umiejętność współpracy.
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa.
 • Znajomość metodyki zarządzania projektami PRINCE 2.
 • Znajomość zagadnień z obszaru inwestycji i remontów.
 • Znajomość zasad konstruowania wskaźników efektywności.
 • Znajomość metodyki BIM i narzędzi.
 • Znajomość przepisów w zakresie ochrony ppoż budynków administracji publicznej.

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

Data dodania: 2021-02-05

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy