Starszy specjalista

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73865

Warunki pracy

Warunki pracy:


- praca biurowa w siedzibie urzędu


- użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner)


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- wejście do budynku NDAP jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością - brak progów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową


- brak windy


- stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku


- pomieszczenie sanitarne dostosowane do potrzeb osób z niepełnoprawnością znajduje się na parterze budynku, co powoduje konieczność pokonywania schodów oraz otwierania drzwi z samozamykaczami


- stanowisko pracy jest wyposażone w monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.

Zakres zadań

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych NDAP dysponenta II i III stopnia zgodnie z ustawą o rachunkowości i ustawą o finansach publicznych.
 • Udział w sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych i statystycznych dysponenta II i III stopnia, w celu prawidłowego i terminowego ich przekazywania we właściwym dla danego sprawozdania formacie. Współudział przy tworzeniu rocznych i wieloletnich planów finansowych dysponenta II i III stopnia.
 • Analizowanie sald kont księgowych z wykonania budżetu NDAP, planu i zaangażowania oraz kosztów w celu przeciwdziałania przekroczeniom planu, a także w celu prawidłowego ujęcia poszczególnych operacji w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniach budżetowych i finansowych.
 • Wsparcie w procesie rozliczania i zatwierdzania sprawozdań, podmiotów, które na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie otrzymały dotacje, w celu prawidłowej realizacji zadań z tego zakresu.
 • Obsługa bankowości elektronicznej (NBP, BGK) w zakresie wprowadzania przelewów, wniosków o płatność, wniosków o płatność końcową ze środków Funduszy Europejskich oraz dyspozycji przekazywania środków pomiędzy rachunkami NDAP. Generowanie i wydruk wyciągów bankowych z załącznikami z systemu bankowości elektronicznej oraz prowadzenia bieżącej archiwizacji.
 • Prowadzenie, ewidencja księgowa i rozliczanie kasy NDAP zgodnie z procedurami dotyczącymi gospodarki kasowej.
 • Przygotowanie potwierdzeń sald księgowych i weryfikacja aktywów i pasywów dysponenta II i III stopnia. Dokonywanie przeksięgowań rocznych i niezbędnych zestawień do sporządzenia sprawozdania finansowego.
 • Zastępowanie głównego księgowego podczas nieobecności w celu zapewnienia sprawnego działania urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w działach/komórkach finansowo-księgowych.
 • znajomość ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych do ustawy
 • znajomość ustawy o rachunkowości
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej - podstawy
 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
 • znajomość obsługi programów księgowych
 • umiejętność analizowania informacji i formułowania wniosków
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • bardzo dobra znajomość aplikacji biurowych (Excel, World)
 • umiejętność pracy w zespole i komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi informatycznego systemu obsługi budżetu państwa TREZOR.

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

Data dodania: 2021-01-31

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy