Starszy specjalista

Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73867

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


-  praca administracyjno-biurowa


-  użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarka dokumentów)


-  praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin


-  oświetlenie naturalne i sztuczne


Budynek posiada wejścia z poziomu „0” dla osób poruszających się na wózkach, poprzez drzwi skrzydłowe ewakuacyjne otwierane przez ochronę budynku. Budynek posiada specjalne toalety dla osób niepełnosprawnych znajdujące się na parterze oraz na wybranych poziomach budynku.

Zakres zadań

 • Opracowuje zbiorczy projekt budżetu Państwowej Agencji Atomistyki w układzie tradycyjnym i zadaniowym oraz uzgadnia wyżej wymieniony projekt w ramach przyznanego przez Ministra Finansów limitu wydatków, przygotowuje informacje dla Komisji Sejmu i Senatu o projekcie budżetu
 • Opracowuje projekty i plany finansowo – rzeczowe oraz finansowe przedkładane do zatwierdzenia Prezesowi PAA, przygotowuje propozycje zmian w projekcie lub w planie finansowym wydatków oraz przygotowuje projekty decyzji Prezesa PAA w sprawie zmian w planie finansowym
 • Przygotowuje roczny i miesięczny harmonogram wydatków budżetowych oraz dokonuje bieżącej kontroli ich realizacji. Uzgadnia i przekazuje za pomocą Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR zapotrzebowania na środki oraz prognozę wydatków
 • Przygotowuje okresowe informacje z realizacji budżetu w układzie tradycyjnym i zadaniowym
 • Dokonuje rozliczeń funduszu wynagrodzeń, sporządza analizy z wykorzystania funduszu wynagrodzeń oraz przygotowuje roczne zaangażowania wynagrodzeń i pochodnych w ujęciu zadaniowym oraz dokonuje miesięcznych korekt tego zaangażowania
 • Obsługuje Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa TREZOR w zakresie: planowania budżetowego (zmiany w planie, wnioski o decyzję), harmonogramu dochodów i wydatków, prognozy wydatków
 • Opracowuje projekty i plany finansowo – rzeczowe oraz finansowe w zakresie środków finansowanych z Unii Europejskiej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansów publicznych
 • Biegła znajomość ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeń Ministra Finansów w sprawach: szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, sprawozdawczości budżetowej, sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym
 • Rzetelność i terminowość, orientacja na cele oraz przejawianie inicjatywy
 • Umiejętność organizacji własnej pracy oraz współpracy
 • Dobra znajomość pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość obsługi programu TREZOR, NBE-NBP

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

Data dodania: 2021-01-31

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy