Starszy specjalista

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73799

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze: • statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,

 • dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Na stanowisku pracy występują nietypowe godziny pracy i częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy Al. Ujazdowskich 1/3. Do budynku prowadzą trzy wejścia: • wejście główne budynku - Aleje Ujazdowskie 1/3, które jest dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami;

 • Biuro Przepustek - Al. Ujazdowskie 1/3, które nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową;

 • Biuro Podawcze - Al. Szucha 14, które nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących.


Do Kancelarii można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Najłatwiej dojechać autobusem. Przystanek Łazienki Królewskie 01 znajduje się najbliżej wejścia dostosowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami. Jest to wejście główne budynku - Aleje Ujazdowskie 1/3. Przy wejściu jest podjazd dla wózków. Na ścianie, po lewej stronie od wejścia głównego, jest przycisk. Można nim wezwać osobę, która pomoże wejść do budynku. Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Nie są one sterowane automatycznie, ale w środku zawsze jest osoba, która pomoże je otworzyć. W budynku, przed schodami do holu głównego jest winda dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W holu głównym, po prawej stronie, jest szatnia. Dzięki szerokim korytarzom osoby na wózkach mogą swobodnie poruszać się i wymijać. Windy są wyposażone w barierki i lustra. W windzie przy stołówce działa system dźwiękowy. Osoba, która porusza się na wózku, może dostać się do stołówki przy pomocy platformy przyschodowej. Toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku, znajdują się: na parterze budynku, w skrzydle A, po lewej i prawej stronie od wejścia głównego, na drugim piętrze skrzydła B. Sale konferencyjne są przystosowane dla osób poruszających się na wózku. Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą. Na dziedzińcu Kancelarii jest wyznaczone miejsce postojowe dla osób ze szczególnymi potrzebami. W Kancelarii obowiązuje Instrukcja Ewakuacji Osób z Niepełnosprawnościami. W naszym urzędzie są pętle indukcyjne, znajdują się w: Biurze Przepustek A, budynku przy Al. Ujazdowskich 1/3, Biurze Podawczym (budynek przy Al. Szucha 14). Kancelaria ma też jedną mobilną pętlę indukcyjną (tzw. ,,gabinetową). Można ją wykorzystać podczas bezpośrednich spotkań z osobą słabosłyszącą.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

Zakres zadań

 • kompleksowo obsługuje w zakresie płac pracowników wyznaczonych komórek organizacyjnych Kancelarii, prowadzi kartoteki płacowe, sporządza listy płac, dokonując na nich ustawowych i indywidualnych potrąceń, sporządza przelewy do banków w systemie bankowości elektronicznej oraz różne zaświadczenia o zarobkach
 • weryfikuje i realizuje rozliczenia dotyczące wynagrodzeń ryczałtowych za pracę w komisjach radach, zespołach funkcjonujących w Kancelarii, sporządza informację o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT -11
 • analizuje i kompleksowo rozlicza absencję chorobową pracowników – kompletuje, kontroluje dokumentację stanowiącą podstawę ustalania uprawnień do wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, wypadkowych i świadczeń rehabilitacyjnych, ustalając stawkę dzienną i obliczając należności z tytułu chorób i opieki nad członkami rodziny oraz prowadzi stały monitoring długotrwałych absencji
 • analizuje i realizuje zagadnienia dotyczące rozliczeń wypłaconych wynagrodzeń, nagród, wynagrodzeń chorobowych i ustawowych potrąceń
 • opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, potrąceń obowiązkowych oraz wynagrodzeń
 • reprezentuje KPRM w kontaktach z ZUS, Urzędami Skarbowymi i komornikami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w pracy związanej z kompleksową obsługą wynagrodzeń
 • szkolenia w zakresu finansów publicznych i problematyki wynagrodzeń
 • posiawiedza z zakresu prawa dotyczącego wynagrodzeń różnych grup pracowniczych (członkowie korpusu służby cywilnej, pracownicy urzędów państwowych zatrudnieni w gabinetach politycznych oraz doradcy, członkowie komisji, rad i zespołów obsługiwanych przez KPRM oraz umów cywilno-prawnych, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami, organizacji i funkcjonowania administracji publicznej
 • umiejętności z zakresu obsługi programów specjalistycznych płacowo – kadrowych, program Płatnik, bankowości elektronicznej
 • kompetencje miękkie: rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, orientacja na klienta/interesanta, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w rozliczaniu wynagrodzeń w kontekście budżetu zadaniowego i rezerw celowych
 • szkolenie z zakresu obsługi komputera w zakresie systemu płacowego
 • język angielski lub rosyjski na poziomie B1
 • wiedza z zakresu przepisów dotyczących wynagrodzeń dotyczące różnych grup pracowniczych tj. osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, pracownicy nieobjęci mnożnikowym systemem wynagrodzeń, żołnierze i funkcjonariusze, sprawozdawczości budżetowej i GUS

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Data dodania: 2021-02-12

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy