Starszy specjalista

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73282

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca na IV piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

 • w trakcie reprezentowania urzędu w innych instytucjach oraz podczas wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Przygotowuje projekty decyzji administracyjnych i postanowień Ministra Klimatu i Środowiska wydawanych w stosunku do przedsiębiorców sektora naftowego, na podstawie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz na podstawie innych ustaw - w zakresie właściwości Zespołu, w razie potrzeby reprezentuje organ podczas posiedzeń sądów administracyjnych dotyczących ww. decyzji i postanowień,
 • Udziela wsparcia prawnego w zakresie spraw dotyczących odstępstw od wymagań technicznych dla infrastruktury naftowej i paliwowej, wynikających z przepisów budowlanych
 • Udziela informacji i przedstawia opinie, w tym dotyczące stosowania przepisów prawnych należących do właściwości Departamentu
 • Prowadzi sprawy związane z windykacją należności pieniężnych związanych z prowadzonymi przez Departament postępowaniami administracyjnymi, w tym przygotowuje dokumentację dotyczącą postępowań,
 • Prowadzi sprawy w zakresie postępowań formalnych prowadzonych przez Komisję Europejską oraz postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w zakresie spraw we właściwości Departamentu, w tym opracowuje stanowiska organu, bierze udział w negocjacjach z KE prowadzonych w danej sprawie, współpracuje z MSZ w zakresie wypracowania stanowiska procesowego RP
 • Opracowuje i udziela informacji, wyjaśnień, odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie i senatorskie, skargi i wnioski obywateli i dziennikarzy
 • Prowadzi sprawy w zakresie zawierania umów międzynarodowych o utrzymywaniu zapasów interwencyjnych poza granicami RP oraz zapasów interwencyjnych innych państw na terytorium RP

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych albo 1 rok w obszarze sektora naftowo-paliwowego
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajne oraz SECRET UE i NATO SECRET lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2)
 • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie sektora naftowo-paliwowego w Polsce
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • znajomość zasad techniki prawodawczej, polskiego i europejskiego procesu legislacyjnego
 • znajomość prawa międzynarodowego publicznego
 • umiejętność sporządzania decyzji administracyjnych i pism procesowych w postępowaniach sądowo-administracyjnych
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

  Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

  Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

  Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

  Data publikacji: 2021-02-16

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

  Data dodania: 2021-01-20

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy