Starszy specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72978

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Zagrożenie naciskami grup przestępczych

 • Zagrożenie korupcją

Zakres zadań

 • Gromadzi, przygotowuje i archiwizuje materiały niejawne w celu przekazania ich do właściwego archiwum lub przygotowania do brakowania i zniszczenia.
 • Koordynuje prace w magazynie archiwalnym kancelarii tajnej w celu właściwego gromadzenia, przechowywania i zabezpieczenia akt zawierających materiały niejawne przed zniszczeniem.
 • Bierze udział w realizacji procesu obsługi kancelarii tajnych poprzez przyjmowanie, rejestrowanie i wydawanie materiałów niejawnych, w tym materiałów niejawnych międzynarodowych.
 • Udostępnia i wydaje materiały niejawne upoważnionym pracownikom Ministerstwa Finansów, w celu zapewnienia właściwego obiegu tych materiałów wyłącznie pomiędzy uprawnionymi odbiorcami.
 • Przygotowuje do ekspedycji materiały niejawne, w tym pakuje je zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych, w celu prawidłowego ich zabezpieczenia podczas dystrybucji poza Ministerstwem Finansów.
 • Współpracuje z państwową służbą archiwalną, archiwami wyodrębnionymi oraz archiwum zakładowym w celu inicjowania brakowania niejawnej dokumentacji niearchiwalnej i przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego oraz uzgadniania procedur archiwizacyjnych.
 • Dokonuje weryfikacji warunków do przechowywania materiałów niejawnych, jakie zapewnia uprawniony pracownik na czas niezbędny do załatwienia sprawy, w celu zapewnienia bezpiecznego ich przetwarzania poza kancelarią tajną.
 • Egzekwuje zwroty i odbiera materiały niejawne w celu ich właściwego zabezpieczenia w kancelarii tajnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony informacji niejawnych
 • Przeszkolenie: w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • Szczególne uprawnienia: posiadanie poświadczeń bezpieczeństwa uprawniających do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Ściśle Tajne”, „NATO SECRET” i „SECRET UE/EU SECRET” wydanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych i aktów wykonawczych
 • Znajomość przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie: co najmniej kurs archiwalny I stopnia
 • Znajomość przepisów bezpieczeństwa dotyczących informacji niejawnych międzynarodowych

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Krajowe...

Firma: Główny Urząd Miar w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:...

Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:...

Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-01-08

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy