Starszy specjalista

Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72182

Warunki pracy

Czynniki szczególnie utrudniających wykonywanie zadań: 


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie oruganizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 


- praca administracyjno- biurowa,


- obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,


- narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe,


- możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz.

Zakres zadań

 • Bierze udział w nadzorze merytorycznym nad prowadzonymi w Instytucie Badań Edukacyjnych projektami związanymi z funkcjonowaniem i rozwojem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 • Bierze udział w realizacji zadań związanych z prowadzeniem współpracy międzynarodowej Ministerstwa w obszarze Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 • Koordynuje realizację zadań Krajowego Punktu Koordynacyjnego ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji, w tym obsługę grantów Komisji Europejskiej związanych z funkcjonowaniem Punktu i udzielanie informacji dotyczących ram kwalifikacji oraz uznawania kwalifikacji.
 • Dokonuje oceny merytorycznej, językowej i funkcjonalnej materiałów informacyjnych przygotowywanych na potrzeby portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 • Bierze udział w nadzorowaniu prowadzonych w Ministerstwie i Instytucie Badań Edukacyjnych prac związanych z funkcjonowaniem i rozwojem portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 • Współpracuje z organami administracji rządowej oraz z innymi interesariuszami w zakresie upowszechniania wiedzy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji i jego wdrażania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych lub szkołach wyższych lub instytutach badawczych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B2)
 • znajomość podstaw prawnych i instytucjonalnych Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • znajomość przepisów prawa oświatowego w zakresie kształcenia zawodowego
 • znajomość zagadnień dot. realizacji projektów i grantów współfinansowanych z EFS
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej (w zakresie podziału, zasad organizacji i działania), w tym służby cywilnej (w zakresie organizacji s.c., uprawnień i obowiązków członków korpusu służby cywilnej)
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie przepisów ogólnych, nadzwyczajnych trybów postępowania (wznowienia, nieważności decyzji i uchylenia oraz zmiany decyzji) oraz załatwiania skarg i wniosków
 • umiejętność współpracy
 • kreatywność
 • odporność na stres
 • umiejętność wystąpień publicznych
 • umiejętności analityczne
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (C1)
 • przeszkolenie z zakresu rozwoju systemów edukacji w Polsce i w krajach rozwiniętych (zalecane staże zagraniczne) lub z zakresu planowania strategicznego lub z zakresu posługiwania się nowoczesnymi technikami informacji i komunikacji lub z zakresu funduszy europejskich
 • wiedza na temat struktury polskiego systemu oświaty i systemów edukacji w państwach Unii Europejskiej i OECD
 • wiedza na temat systemów kwalifikacji w Polsce i w innych państwach Unii Europejskiej i OECD

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Reprezentowanie urzędu w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi, beneficjentami i Komisją...

Firma: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-12-29

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

Data dodania: 2020-12-26

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy