Starszy specjalista

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72119

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - Stanowisko administracyjno-biurowe, praca przy komputerze. - Komunikacja osobista i telefoniczna ze współpracownikami i klientami urzędu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - Uciążliwości związane z pracą przy komputerze (praca w pozycji siedzącej, uciążliwości dla wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego). - Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe). Materiały biurowe. - Bariery architektoniczne: wejście do budynku z poziomu terenu, windy. Pokoje biurowe UdSKiOR mieszczą się na I i III piętrze budynku.

Zakres zadań

 • Kontrola dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy operacji gospodarczych w porządku chronologicznym i systematycznym poprzez dekretację dowodów księgowych zgodnie z Zakładowym Planem Kont
 • Uzgadnianie obrotów kont analitycznych z kontami syntetycznymi oraz uzgadnianie poniesionych wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej z kosztami
 • Analiza obrotów i sald kont rozrachunkowych, tj. zespołu „2” oraz ustalanie wysokości należności i zobowiązań Urzędu
 • Ewidencja księgowa środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz uzgadnianie wartości księgowych środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych KŚT ze stanami w księgach inwentarzowych
 • Ewidencja umorzeń i amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Wycena i rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych
 • Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem oraz rozliczaniem wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, sporządzanie deklaracji do PFRON
 • Sporządzanie not księgowych z wynagrodzeń i innych świadczeń na podstawie prowadzonego rejestru z list płac z podziałem na paragrafy klasyfikacji budżetowej
 • Dokonywanie wypłat pomocy pieniężnej kombatantom oraz świadczeń i pomocy pieniężnej działaczom opozycji antykomunistycznej na podstawie zatwierdzonych dowodów księgowych przez osoby do tego uprawnione poprzez import przelewów do systemu bankowości elektronicznej w celu terminowego zapewnienia beneficjentom należnej pomocy
 • Współpraca z komórkami merytorycznymi w zakresie wydatkowania środków budżetowych oraz ich zwrotów (między innymi: dotacje celowe, świadczenia i pomoc pieniężna dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz pomoc pieniężna dla kombatantów i innych osób uprawnionych)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie ekonomiczne lub studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i podatków
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze księgowości
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeń z niej wynikających
 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości
 • Znajomość przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Znajomość przepisów ustaw, które realizuje Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanychmiędzy innymi: o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw.
 • Umiejętności analityczne
 • Rzetelność i terminowość
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie programów finansowo-księgowych i MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Główny specjalista

  Warunki pracy Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Reprezentowanie urzędu w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi, beneficjentami i Komisją...

  Firma: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2020-12-29

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie

  Data dodania: 2020-12-24

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy