Starszy specjalista

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72123

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - Stanowisko administracyjno-biurowe, praca przy komputerze. - Komunikacja osobista i telefoniczna ze współpracownikami i klientami urzędu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - Uciążliwości związane z pracą przy komputerze (praca w pozycji siedzącej, uciążliwości dla wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego). - Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe). Materiały biurowe. - Bariery architektoniczne: wejście do budynku z poziomu terenu, windy. Pokoje biurowe UdSKiOR mieszczą się na I i III piętrze budynku.

Zakres zadań

 • Prowadzenie całokształtu spraw w zakresie wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, w szczególności naliczanie, sporządzanie list wypłat wynagrodzeń osobowych pracowników z jednoczesnym uwzględnieniem ustalenia uprawnień i naliczania zasiłków chorobowych i macierzyńskich oraz ustaleniem i dokonaniem potrąceń w listach płac z tytułu pożyczek z ZFŚS oraz z KKZP, składek członkowskich związków zawodowych, z tytułu wyroków sądowych i zajęć komorniczych
 • Prowadzenie spraw w zakresie wynagrodzeń wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych, naliczanie i sporządzanie list wypłat
 • Sporządzanie list płac w zakresie świadczeń ze środków z ZFŚS
 • Obsługa finansowa w zakresie sporządzania przelewów z tytułu wynagrodzeń, nagród, umów cywilnoprawnych, świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, świadczeń z ZFŚS, należności wobec ZUS i US
 • Prowadzenie terminowych rozliczeń z ZUS w zakresie ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, Funduszu Pracy, sporządzanie deklaracji do ZUS
 • Bezpośrednia odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe naliczanie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Sporządzanie dla pracowników i innych osób wykonujących pracę na rzecz Urzędu informacji o osiągniętych dochodach i potrąconych zaliczkach na podatek dochodowy
 • Roczne rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń i innych świadczeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników w układzie klasyfikacji zadaniowej
 • Sporządzanie obowiązujących sprawozdań budżetowych, statystycznych, służby cywilnej w zakresie zatrudniania i wynagrodzeń pracowników
 • Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem grupowym pracowników

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi płac
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeń z niej wynikających
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Znajomość przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Umiejętności analityczne
 • Rzetelność i terminowość
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie programów księgowo-płacowych

Podobne oferty pracy

Staż urzędniczy

Zakres zadań wykonywanych na tych stanowiskach pracy to między innymi: protokołowanie przebiegu rozpraw i posiedzeń sądowych; rozpisywanie sesji; wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych; prowadzenie ewidencji spraw przy...

Firma: Sąd Okręgowy w Lublinie

Lokalizacja: lubelskie / Lublin

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Krajowe...

Firma: Główny Urząd Miar w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: zagrożenie korupcją częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:...

Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie

Data dodania: 2020-12-24

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy