Starszy specjalista

Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 70666

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją;

 • krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe;

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne oświetlenie;

 • wymuszona pozycja ciała;

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;

 • przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdów wewnątrz budynku.

Zakres zadań

 • Monitoruje udziału policjantów i pracowników biura w przedsięwzięciach międzynarodowych w zakresie zagadnień będących w kompetencji biura oraz organizuje i bierze udziału w sympozjach, konferencjach, seminariach krajowych i zagranicznych z zakresu merytorycznej właściwości komórki
 • Analizuje i uczestniczy w opiniowaniu projektów aktów prawnych dotyczących międzynarodowej współpracy Policji i innych dokumentów w tym zakresie
 • Bierze udział w pracach komisji przetargowych oraz w zespołach w zakresie kompetencji wydziału
 • Koordynuje oraz pozysuje środków z funduszy unijnych i innych źródeł finansowania na realizację przedsięwzięć w zakresie właściwości biura oraz analizuje wymienione dokumenty przekazywane do biura przez uprawnione podmioty zewnętrzne i wewnętrzne oraz przekazuje je do odpowiednich wydziałów biura
 • Opracowuje informacje z zakresu merytorycznej właściwości wydziału do umieszczania w serwisie internetowym Komendy Głównej Policji oraz analizuje i wprowadza do SESPOL sprawozdania z wyjazdów służbowych policjantów i pracowników biura
 • Organizuje wyjazdy zagraniczne dla kierownictwa biura i udziela wsparcia policjantom i pracownikom biura w tym zakresie oraz przygotowuje materiały informacyjne dla kierownictwa dotyczących policyjnej współpracy międzynarodowej
 • Wspomaga obsługę szkoleniową biura, między innymi poprzez organizowanie: sympozjów, narad i odpraw realizowanych przez Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat pracy związanej z realizacją i koordynacją współpracy międzynarodowej i lub z zakresu zamówień publicznych
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość zagadnień i przepisów prawa międzynarodowego i unijnego w zakresie merytorycznym dotyczącym przypisanych zadań Biuru Kryminalnemu KGP oraz umiejętność stosowania tych przepisów w praktyce
 • Znajomość Ustawy – prawo zamówień publicznych
 • Terminowość
 • Rzetelność
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”
 • Znajomość języka hiszpańskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Odpowiedzialność,
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Data dodania: 2020-11-02

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy