Starszy specjalista

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 70550

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Współpracuje z Centrum Informatyki Statystycznej w zakresie realizacji zamówień na dane z rejestru TERYT oraz z departamentem odpowiedzialnym za koordynację udostępniania informacji publicznej w zakresie obsługi wniosków, przygotowuje projekty odpowiedzi na zapytania od użytkowników zewnętrznych lub wewnętrznych rejestru i udziela wyjaśnień dotyczących rejestru oraz sposobu udostępniania informacji w nim gromadzonych, w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych użytkowników
 • Opiniuje projekty aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących rejestrów urzędowych i systemów informacyjnych administracji publicznej, w celu harmonizacji prac prowadzonych w ramach rejestru TERYT z działaniami innych instytucji publicznych
 • Współpracuje ze stanowiskami wiodącymi przy: kontroli systemów informatycznych NOBC i BREC, sporządzaniu rocznych opisów dotyczących rejestru TERYT i wydawanych przez Wydział publikacji dla potrzeb bazy informacyjnej polskiej statystyki publicznej, planów opracowań statystycznych, planów wydawniczych i innych oraz przy szacowaniu kosztów prac prowadzonych w Wydziale i kontroli raportów kompletności, zastępując w razie potrzeby osoby odpowiedzialne w tym zakresie, w celu zapewnienia ciągłości pracy Wydziału
 • Współpracuje przy przygotowaniu publikacji przygotowywanych w Wydziale w celu prezentacji opracowywanych w komórce informacji
 • Wykonuje czynności kancelaryjne i archiwalne w systemie informatycznym służącym do elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) oraz w systemie tradycyjnym dla spraw wyłączonych z EZD wpływających do Wydziału w celu realizacji przepisów kancelaryjno-archiwalnych
 • Sporządza informacje dla Sejmowej Komisji Finansów Publicznych w zakresie zadań planowanych oraz wykonanych w danym roku w celu uwzględnienia rejestru TERYT w ogólnej działalności statystyki publicznej
 • Współpracuje przy przygotowywaniu materiałów stanowiących podstawę opracowania zmian do ustawy o statystyce publicznej i rozporządzenia wykonawczego w sprawie rejestru TERYT w celu zapewnienia aktualności przepisów regulujących funkcjonowanie tego rejestru, zabezpieczenia spójności przepisów i harmonizacji prac prowadzonych w ramach rejestru z działaniami innych instytucji publicznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość podstaw prawnych rejestru podziału terytorialnego TERYT
 • Znajomość struktury terytorialnej państwa
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja pisemna
 • Komunikacja interpersonalna
 • Współpraca
 • Myślenie analityczne
 • Kreatywność
 • Orientacja na klienta/interesanta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: wyższe o kierunku geodezja i kartografia lub geografia lub gospodarka przestrzenna lub pokrewne
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym B2
 • Doświadczenia w pracy przy prowadzeniu rejestrów urzędowych lub w pracy w jednostkach administracji publicznej

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Data dodania: 2020-10-28

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy