Starszy specjalista

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68911

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała – powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu, toalet, wind. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18º Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją.

Zakres zadań

 • Wykonywanie działań związanych z obsługą projektów UE, w tym m.in. monitorowanie realizacji projektów w zakresie zgodności z harmonogramem realizacji projektów i budżetem projektów, uczestniczenie w pracach komisji przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizowanych projektów, monitorowanie wykonania zawartych umów oraz udział w rozliczaniu płatności, sporządzanie wniosków o płatność, udział w działaniach informacyjno – promocyjnych w ramach projektów,
 • Prowadzenie działań związanych z bieżącą sprawozdawczością z realizacji projektów dofinansowywanych ze środków pochodzących z UE na etapie przygotowania projektów, realizacji projektów, rozliczenia końcowego, a także sporządzania raportów z osiągniętych efektów w całym okresie trwałości projektów,
 • Weryfikowanie zgodności wydatków poniesionych w trakcie realizacji projektów z zasadami kwalifikowalności Programów UE oraz identyfikowanie ewentualnych nieprawidłowości powstałych przy wykorzystaniu środków UE i budżetu państwa oraz podejmowanie działań mających na celu ich prawidłowe rozliczenie,
 • Współpraca z jednostkami przeprowadzającymi kontrole m.in. w zakresie trwałości projektów,
 • Prowadzenie działań związanych z zachowaniem trwałości projektów (w zakresie kompetencji biura),
 • Sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie projektów UE, informacji w zakresie planowanych wydatków na projekty UE na podstawie danych uzyskanych z komórek organizacyjnych Inspektoratu, niezbędnych do przygotowania materiałów do projektu budżetu, aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w zakresie wydatków na projekty UE, opracowywanie projektu budżetu w zakresie wydatków na projekty UE w ramach przygotowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, opracowywanie wniosków o dokonanie zmiany w planie finansowym na projekty UE, przygotowywanie wniosków o zapewnienie finansowania dla projektów UE oraz wniosków o uruchomienie rezerwy celowej dla projektów UE
 • Prowadzenie działań polegających na zapewnieniu montażu finansowego dla projektów dofinansowywanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, pozyskiwania środków z budżetu państwa, budżetu środków europejskich, rezerwy celowej,
 • Prowadzenie działań dotyczących archiwizowania i przechowywania w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji danych związanych z realizacją projektów wytworzonych w ramach pracy wydziału,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia w pracy w organach administracji publicznej
 • Znajomość przepisów: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw, a także dobra znajomość zasad współfinansowania projektów ze środków UE w ramach realizowanych programów operacyjnych.
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office oraz Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014.
 • Kompetencje: komunikatywność, samodzielność, organizacja pracy własnej, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, odporność na stres, myślenie analityczne, rozwiązywanie problemów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu wytycznych regulujących wdrażanie POIiŚ i/lub POPC.
 • Przeszkolenie z zakresu rachunkowości budżetowej.

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Data dodania: 2020-09-21

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy