Starszy specjalista

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68198

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
–wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
–węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
–mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Pracownikom oferujemy:
–umowę o pracę na czas nieokreślony lub określony (w przypadku osób po raz pierwszy zatrudnianych w służbie cywilnej pierwsza umowa na okres 12 miesięcy)
–trzynaste wynagrodzenie, pakiet szkoleń, możliwość ubiegania się o refundację kosztów nauki języków obcych i studiów podyplomowych
–pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku, częściowa refundacja kosztów udziału w wydarzeniach kulturalnych)
–możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie i pakietu opieki medycznej

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
–zagrożenie korupcją
–częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na stanowiska od głównego specjalisty oraz przystępujący do naboru urzędnicy służby cywilnej, w przypadku zatrudnienia w Ministerstwie będą objęci ograniczeniami wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393, z późn. zm.) oraz będą zobowiązani do złożenia – przed objęciem stanowiska - oświadczenia o stanie majątkowym potwierdzającego nienaruszanie ograniczeń lub zakazów wynikających z przepisów prawa.
Dla zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa prowadzonych działań, w Ministerstwie został ustanowiony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Każdy pracownik jest zobowiązany do przestrzegania określonych w Ministerstwie zasad bezpieczeństwa przetwarzania informacji.

Zakres zadań

 • Przygotowywanie materiałów do projektu ustawy budżetowej i Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP) w zakresie / w obszarze działalności jednostek podległych i nadzorowanych oraz w zakresie departamentu cz. 22 i cz. 69 w tym: - weryfikowanie zgłoszeń dysponentów do projektu ustawy budżetowej oraz WPFP w zakresie programów, - opracowywanie/ przekazywanie informacji w zakresie projektu budżetu, - przygotowywanie wieloletniej prognozy wydatków, - przygotowywanie formularzy i przekazywanie ich do właściwej komórki organizacyjnej/ ministra właściwego ds. finansów publicznych i/ lub innych organów, w tym w zakresie programów, - opracowywanie/ przekazywanie informacji w zakresie projektu budżetu, - weryfikowanie zgłoszeń komórek organizacyjnych oraz jednostek podległych Ministerstwu do projektu ustawy budżetowej i WPFP w zakresie dochodów i wydatków, - aktualizowanie katalogu układu zadaniowego, - przygotowywanie wieloletniej prognozy wydatków, - opracowywanie celów i mierników wraz z metodologią ich wyznaczania, - aktualizowanie katalogu układu zadaniowego;
 • Gospodarowanie środkami finansowymi na poziomie komórki organizacyjnej/zadania w zakresie departamentu cz. 22 i cz. 69 w tym: - zgłaszanie propozycji/ prognoz wydatków i dochodów na kolejne lata budżetowe, - stały monitoring wydatków lub dochodów oraz dostępności środków budżetowych, - nadzór nad racjonalnym gospodarowaniem środkami finansowymi, - weryfikowanie merytoryczne dowodów księgowych, - wnioskowanie o zabezpieczenie środków finansowych;
 • Udzielanie dotacji w zakresie środków finansowych przekazywanych dla PGW WP, PSH, PSHM, PS ds. BBP w tym: - koordynowanie realizacji umów dotacyjnych, - kontrolowanie i monitorowanie projektów dotacyjnych,- opieka merytoryczna nad projektami dotacyjnymi;
 • Współpraca z organami kontroli zewnętrznych w zakresie / w obszarze departamentu w tym:- wsparcie organizacyjne procesu kontroli/ audytu prowadzonych przez instytucje zewnętrzne, - udział w procedurze kontrolnej (w tym: analizowanie ustaleń kontroli i przygotowywanie zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego oraz informacji o realizacji wniosków i uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym,- monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych/ po audycie
 • Zarządzanie rezerwami celowymi/ subwencją ogólną przeznaczonymi na finansowanie wydatków w zakresie / w obszarze środków finansowych przekazywanych na działalność PGW WP, państwowej służby hydrogeologicznej, państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących, państwowej służby hydrologiczno - meteorologicznej oraz urzędów żeglugi śródlądowej w tym: - sporządzanie wniosków, - weryfikowanie/ opiniowanie/ ewidencjonowanie wniosków,- sporządzanie/ weryfikowanie sprawozdań i informacji z wykorzystania środków;
 • Udział w procesie uzgodnień projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów normatywnych, przekazywanych Ministrowi przez pozostałych członków Rady Ministrów oraz kierowników naczelnych i centralnych urzędów administracji rządowej w tym: - analiza wpływających z Biura Ministra dla konsultacji projektów dokumentów rządowych, w tym aktów normatywnych, pod kątem ich wpływu na obszar działania Ministerstwa;
 • Opracowywanie/ uzgadnianie/ monitorowanie planu finansowego i pozostałych planów w zakresie działalności jednostek podległych i nadzorowanych oraz w zakresie departamentu cz. 22 i cz. 69 w tym: - weryfikowanie projektów/ planów finansowych przedkładanych przez kierowników jednostek podległych, - opracowywanie projektu planu finansowego i układu zadaniowego, - zgłaszanie wniosków o dokonanie zmian w planie finansowym i układzie zadaniowym, - przygotowywanie wniosków do ministra właściwego ds. finansów o przeniesienie wydatków na programy pomiędzy działami i częściami budżetu państwa;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu finansów, rachunkowości, bankowości lub ekonomii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze finansów
 • znajomość aktów prawnych - ustaw: prawo wodne, prawo ochrony środowiska w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej o finansach publicznych budżetowej, procedury kontroli finansowej i zarządczej, zamówień publicznych
 • znajomość procedur administracyjnych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • obsługa MS Office
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • współpraca
 • komunikacja
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • myślenie analityczne
 • odporność na stres
 • rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wiedza na temat zarządzania projektami i sposobu wykorzystania środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej
 • znajomość podstaw rachunkowości
 • wiedza na temat planowania budżetu

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

Data dodania: 2020-09-04

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy