Starszy specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 75750

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań::


krajowe lub zagraniczne delegacje służbowe
stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych,
podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,
większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,
praca pod presją czasu wymagająca szczególnej koncentracji i samodzielności
 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
praca w pokoju wieloosobowym,
praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na samozamykające się drzwi.

Zakres zadań

 • Opracowuje rozwiązania drogowe dla potrzeb planowania rozwoju sieci dróg krajowych poprzez wykonywanie elementów dokumentacji technicznej na poziomie Studium Sieciowego i Studium Korytarzowego, w zakresie rozwiązań technicznych, analiz społecznych i środowiskowych oraz przygotowuje i konsultuje rozwiązania projektowe/lokalizacyjne dla odcinków dróg, węzłów analizowanych w Studium,
 • Gromadzi dane o planowanych inwestycjach na sieci dróg krajowych i samorządowych, zagospodarowaniu przestrzennym terenu, obszarach chronionych z zasobów GDDKIA oraz źródeł zewnętrznych, w tym w formatach GIS,
 • Gromadzi i opracowuje informacje na temat przygotowania projektów przeznaczonych do wsparcia ze źródeł zewnętrznych oraz wykonuje rozdziały Studium Wykonalności i Rezultatów Studium Wykonalności zawierające analizy techniczne, społeczne, środowiskowe i analizy ryzyka,
 • Aktualizuje zawartość formalną i merytoryczną wykonanej dokumentacji, dostosowując jej treść do uwag wynikających z uzgodnień, audytów i procedur weryfikacyjnych dokonywanych przez Oddziały terenowe Urzędu bądź jednostki zewnętrzne partycypujące w procesie zatwierdzania,
 • Przygotowuje i konsultuje z przełożonymi pisemne stanowisko Urzędu w sprawach dotyczących planowania rozwoju sieci drogowej i wykonywania prac studialnych, argumentując na rzecz korzystnych dla Urzędu rozwiązań,
 • Uczestniczy w wizjach w terenie analizowanych tras, węzłów i innych obiektów drogowych, będących przedmiotem opracowywanej dokumentacji studialnej,
 • Wykonuje czynności administracyjne/finansowe (zaopatrzenie w materiały piśmienne, nadzór nad naprawami sprzętu, ewidencja czasu pracy, zakupy, inwentaryzacje, rozliczenie delegacji służbowych itp.) wynikające z obsługi macierzystej jednostki przez oddział terenowy Urzędu,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o specjalności budownictwo drogowe,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze planowania i projektowania dróg lub w administrowaniu siecią dróg publicznych
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Umiejętność projektowania elementów systemów transportowych.
 • Umiejętność czytania dokumentacji projektowej
 • Znajomość zagadnień związanych z inżynierią ruchu
 • Umiejętność przedmiarowania robót na poziomie kosztorysu wskaźnikowego
 • Podstawowa znajomość: ustawy o drogach publicznych; ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, Dyrektywy i zarządzenia i wyznaczające ramy działania dla projektów dofinansowywanych z budżetu UE
 • Umiejętność posługiwania się pakietem MS Office i oprogramowaniem CAD w stopniu średnio-zaawansowanym.
 • Znajomość zagadnień związanych z pomiarami ruchu i badaniami podróży
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe w zakresie inżynierii ruchu, urbanistyki, zarządzania projektami drogowymi, ochrony środowiska, integracji europejskiej
 • Przeszkolenie w zakresie posługiwania się oprogramowaniem typu CAD, GIS, pakiet biurowy. Przeszkolenie z zakresu problematyki pozyskiwania funduszy na realizację projektów ze źródeł zewnętrznych, w tym UE
 • Język obcy: angielski na poziomie średniozaawansowany (B2)
 • Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu geologii, geotechniki, hydrologii, ochrony środowiska – przydatna w lokalizacji dróg
 • Znajomość krajowej i międzynarodowej sieci drogowej
 • Ogólna znajomość przepisów i rozporządzeń z zakresu: znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, stawek opłat za przejazd drogami krajowymi.
 • Znajomość metod obliczania przepustowości dróg, skrzyżowań i węzłów
 • Umiejętność posługiwania się oprogramowaniem GIS na poziomie podstawowym
 • Podstawowa wiedza w zakresie analiz kosztów i korzyści, problematyki BRD oraz analiz ryzyka związanych z realizacją projektów drogowych

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2021-03-12

Miejsce pracy: małopolskie / Kraków

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy