Starszy specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 72673

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


·       obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,


·       praca administracyjno – biurowa przy użyciu urządzeń, takich jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,


·       praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na samozamykające się drzwi,


·       horyzont czasowy planowania – powyżej 1 miesiąca do 1 kwartału,


·       kontakty zewnętrzne kilka razy dziennie z jednostkami projektowymi (wykonawcy                   i podwykonawcy dokumentacji projektowej), projektantami, wykonawcami badań, gestorami sieci energetycznych i teletechnicznych – kontakty osobiste i telefoniczne,


·       kontakty zewnętrzne kilka razy w miesiącu z przedstawicielami administracji publicznej – województwa, starostwa, miasta i gminy,


·       krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,


·       częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


·       stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,


·       podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,


·       budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, budynek posiada windę, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, jednakże nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,


·       praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Sprawdza pod względem merytorycznym, opiniuje i uzgadnia dokumentacje techniczną (STEŚ, KP, PB, PW, DP) w zakresie urządzeń infrastruktury technicznej (wg Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz zgodnie z warunkami technicznymi) wraz z etapem uzyskiwania stosownych zezwoleń, oraz uczestniczy w radach technicznych, w spotkaniach dotyczących ww. urządzeń i rozwiązań infrastruktury technicznej,
 • Współpracuje z komórkami organizacyjnymi Oddziału oraz z Kierownikami Projektów w zakresie rozwiązań problemów technicznych występujących m.in. w trakcie budowy (uzgodnienia, przygotowanie materiałów do porozumień, zgłoszeń robót budowlanych, uzyskania warunków technicznych),
 • Przygotowuje treści umów, porozumień i propozycji korespondencji dotyczącej prac projektowych w zakresie urządzeń infrastruktury technicznej, współpracuje z właściwymi wydziałami przy opracowaniu Opisu Przedmiotu Zamówienia, elementów SIWZ, oraz negocjuje zapisy uzyskiwanych warunków technicznych,
 • Współpracuje z biurami projektowymi, samorządami i innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie urządzeń infrastruktury technicznej na etapie opracowywania dokumentacji,
 • Prowadzi sprawy dotyczące protestów społecznych związanych z planowanymi inwestycjami w zakresie planowanych zamierzeń dotyczących urządzeń infrastruktury technicznej, na podstawie posiadanej dokumentacji i projektowanych rozwiązań,
 • Wykonuje prace związane z przygotowaniem inwestycji w zakresie urządzeń infrastruktury technicznej od chwili wprowadzenia zadania do planu, aż po uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i/lub ogłoszenia przetargu na wykonawstwo robót/projektowanie i budowę,
 • Przygotowuje wystąpienia o wydanie warunków technicznych dla urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie przebudowy i budowy urządzeń oraz przyłączenia do sieci ww. urządzeń.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe inżynierskie,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze drogownictwa, w zakresie urządzeń infrastruktury technicznej, koordynacji prac wielobranżowych,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów w zakresie budowy dróg, branży energetycznej, teletechnicznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, prawa budowlanego, specustawy,
 • umiejętność biegłej obsługi programów komputerowych (pakiet Office),
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia do projektowania lub wykonawstwa w zakresie branży energetycznej lub teletechnicznej,
 • znajomość języka angielskiego i niemieckiego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność obsługi graficznych programów komputerowych

Podobne oferty pracy

Młodszy Specjalista ds. Obsługi Referatu Oskarżycieli Publicznych w Oddziale Terenowym

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie realizacja czynności administracyjno–biurowych wspomagających pracę w Referacie Oskarżycieli Publicznych, w tym: wprowadzanie i uzupełnianie danych w systemie informatycznym, rejestrowanie spraw...

Firma: Straż Miejska m.st. Warszawy

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie częste wyjazdy służbowe zagrożenie korupcją permanentna obsługa klientów zewnętrznych częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska...

Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-01-23

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na...

Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-01-23

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2020-12-29

Miejsce pracy: małopolskie / Kraków

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy