Starszy specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 85830

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


 


obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,  niszczarka dokumentów, faks,
oświetlenie naturalne i sztuczne,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
wyjazdy służbowe krajowe,
obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa).

Zakres zadań

 • sprawdza przy współpracy z komórkami merytorycznymi odpowiedzialnymi za realizację kontraktów, wyliczenia kosztów zmian realizowanych zadań, szczególnie przyjętych w wyliczeniach cen jednostkowych,
 • sprawdza przy współpracy z komórkami merytorycznymi i biurami projektowymi, opracowania i analizy kosztowe na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, szczególnie przyjętych w wyliczeniach cen jednostkowych,
 • na podstawie przedmiarów tzw. Ślepych kosztorysów (bądź innych danych określających ilościowo zakres zamówienia) przekazanych przez komórki merytoryczne wykonuje i przygotowuje wyliczenia szacunkowe wartości zamówienia dla dokumentacji i robót, kosztorysów inwestorskich, a także planowanych kosztów dokumentacji i robót, we współpracy z komórkami merytorycznymi dla celów przetargowych, opracowania programów inwestycji, umów, aneksów do umów i innych,
 • sprawdza przy współpracy z komórkami merytorycznymi, wyliczenia kosztów roszczeń, szczególnie w wyliczeniach cen jednostkowych,
 • aktywnie uczestniczy w negocjacjach cenowych z Projektantami i Wykonawcami, przedstawiając własne analizy i opinie dotyczące wyliczonych kosztów i podstaw ich przyjęcia,
 • weryfikuje przygotowane we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi, Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie zapisów dotyczących opracowań kosztowych dla celów przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonania robót,
 • w ramach inżynierii wartości zbiera i analizuje dane dotyczące kosztów projektów i wykonania na podstawie ofert złożonych w przetargach, a także monitoruje i analizuje ceny i trendy rynkowe,
 • tworzy narzędzia ułatwiające proces: szacowania, kalkulacji i aktualizacji kosztów w różnych fazach planowanych i realizowanych zadań,.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze kosztorysowania i/lub wyceny robót budowlanych,
 • znajomość zasad i umiejętność kosztorysowania i szacowania wartości, zarówno na podstawie praktyki własnej jak i zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego; Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym; Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (dot. Wartość Kosztorysowej Inwestycji – WKI),
 • znajomość problematyki i uwarunkowań budowy dróg i obiektów inżynierskich; znajomość technologii robót,
 • umiejętność obsługi programów kosztorysowych powszechnie wykorzystywanych typu NORMA
 • umiejętność biegłej obsługi programów komputerowych (pakiet Office)
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawa o finansach publicznych,
 • umiejętność obsługi programu AutoCAD,
 • przeszkolenie w zakresie: kosztorysowania i inżynierii wartości, zaawansowanej obsługi programu Excel, negocjacji,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1),
 • uprawnienia budowlane,
 • prawo jazdy kat. B.

Podobne oferty pracy

Specjalista ds. Wsparcia Badań Naukowych

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO: codzienna współpraca z interesariuszami programów i projektów badawczych, obsługa administracyjna pracowników naukowych Uczelni - przygotowanie, obieg i archiwizacja dokumentów, bieżące...

Firma: GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3...

Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy • Realizacja zadań typowych dola inspektora nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej. • Praca z wykorzystaniem oprogramowania biurowego oraz programów kosztorysowych związana z przygotowanie programów funkcjonalnych i inwestycyjnych. •...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie / Białystok

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2021-10-12

Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy