Starszy specjalista

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 74467

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu, - wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych, - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego; - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe; - występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin; - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 • przeprowadzanie kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w zakresie oceny zgodności danych objętych wpisem do rejestru ze stanem faktycznym oraz przeprowadzanie wizytacji w podmiotach realizujących lekarskie staże podyplomowe w zakresie oceny przebiegu ramowego programu stażu podyplomowego
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją wniosków o wydawanie opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia
 • prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością statystyczną z działalności jednostek systemu ochrony zdrowia w zakresie m.in. zachorowalności, zabezpieczenia kadry medycznej, profilaktyki, sytuacji finansowej tych jednostek
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach czasowego zaprzestania działalności leczniczej przez jednostki lub komórki organizacyjne zakładu leczniczego oraz realizowanie postępowań administracyjnych w zakresie nałożenia na kierownika podmiotu leczniczego kary pieniężnej w przypadku czasowego zaprzestania działalności jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego bez zachowania trybu określonego w ustawie o działalności leczniczej lub niespełnienia przez podmiot leczniczy warunków niezbędnych do prowadzenia działalności leczniczej
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach odmowy wpisu do rejestru, odmowy wpisu zmian oraz wykreślenia z rejestru
 • prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem opieki zdrowotnej w województwie, w tym monitorowaniem sytuacji w ochronie zdrowia i dokonywaniem analiz potrzeb zdrowotnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o działalności leczniczej
 • znajomość ustawy o wyrobach medycznych
 • znajomość ustawy Prawo przedsiębiorów
 • znajomość ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • znajomość rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru
 • znajomość rozporządzenia w sprawie kodów identyfikacyjnych dla podmiotów leczniczych oraz szczegółowych zasad ich nadawania
 • znajomość rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne
 • znajomość ustawy o statystyce medycznej i aktów wykonawczych do tej ustawy
 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • znajomość rozporządzenia w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia, map potrzeb zdrowotnych dla województwa dolnośląskiego, dokumentu pn. Priorytety dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej dla województwa dolnośląskiego
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • umiejętności komunikacji pisemnej
 • komunikatywność
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista

  Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, okresowo zmienne warunki atmosferyczne, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów,...

  Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-03-05

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - praca w terenie - zagrożenie korupcją - permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie...

  Firma: Urząd Morski w Gdyni

  Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

  Data publikacji: 2021-03-05

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; częste wyjazdy służbowe; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

  Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: 2021-03-05

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

  Data dodania: 2021-02-12

  Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy