Starszy specjalista do spraw: koordynacji kontroli i kontroli zarządczej w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW

Ogłoszenie numer: 3786126, z dnia 2020-10-07

Wielkopolski Urząd Wojewodzki w Poznaniu

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

Starszy specjalista do spraw: koordynacji kontroli i kontroli zarządczej w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW

Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

Nr Ref.: 82/20

 

Opis stanowiska

WYMIAR ETATU: 1

STANOWISKA: 1


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Poznań

ADRES URZĘDU:

Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

 

WARUNKI PRACY

 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych
 • zadania wykonywane w siedzibie urzędu
 • zagrożenia biologiczne typowe dla pracy z dokumentacją
 • stanowisko pracy znajduje się na VI piętrze budynku biurowego
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę z koniecznością przemieszczania się w pomieszczeniu po wymaganą dokumentację oraz do archiwum
 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich
 • klatka schodowa o normatywnej ilości stopni, z poręczami
 • budynek jest wyposażony w windy osobowe
 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 76 cm
 • część pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych

Pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • dodatek stażowy
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego (szkolenia w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego, możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych i kursów językowych)
 • dofinansowanie wypoczynku oraz różnych form aktywności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego
 • pracę w siedzibie Urzędu położonej w dogodnej lokalizacji w centrum miasta
 • ruchomy system czasu pracy

ZAKRES ZADAŃ

 • koordynowanie i monitorowanie działalności kontrolnej prowadzonej przez komórki organizacyjne urzędu (w tym przygotowywanie rocznego planu kontroli oraz sprawozdań z działalności kontrolnej; prowadzenie i monitorowanie działań w ramach wdrożonego w Urzędzie systemu kontroli zarządczej (w tym uczestniczenie w przygotowywaniu Planu działalności Urzędu oraz sporządzaniu projektu sprawozdania z wykonania Planu działalności Urzędu)
 • udział w organizowaniu i koordynowaniu procesu identyfikacji i oceny ryzyk w Wydziale i Urzędzie; przygotowywanie analiz i raportów z przeprowadzonej w Urzędzie oceny ryzyk, uczestnictwo w przeprowadzaniu i organizowaniu procesu samooceny systemu kontroli zarządczej w Urzędzie oraz dokonywanie analizy wyników samooceny Wydziału i Urzędu; analizowanie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej złożonych przez dyrektorów wydziałów i biur oraz kierowników innych komórek organizacyjnych Urzędu, a także przygotowywanie projektu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie
 • prowadzenie ewidencji lub zbiorów: aktów prawa miejscowego wojewody, aktów prawnych wojewody oraz zarządzeń i decyzji dyrektora generalnego urzędu, porozumień powierzających realizację zadań wojewody, wzorów podpisu oraz odcisku pieczęci tłumaczy przysięgłych, zawiadomień o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych składnych do właściwego rzecznika dyscypliny finansów publicznych
 • koordynowanie spraw z zakresu sprawozdawczości wykonywanej przez organy zespolonej i niezespolonej administracji rządowej; przygotowywanie analiz, opracowań i raportów z działalności rządowej administracji zespolonej w województwie wielkopolskim
 • agregowanie i analizowanie danych oraz informacji z zakresu funkcjonującego systemu kontroli zarządczej oraz koordynacji działalności kontrolnej Urzędu, a także przygotowywanie z tego obszaru opracowań, raportów i sprawozdań dla kierownictwa oraz innych organów
 • prowadzenie obsługi techniczno-organizacyjnej Zespołu ds. systemu kontroli zarządczej; organizowanie działań informacyjnych i szkoleniowych z zakresu działalności kontrolnej i kontroli zarządczej dla kadry kierowniczej oraz pracowników Urzędu

Wymagania

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: wyższe magisterskie administracyjne, prawnicze, ekonomiczne, związane z zarządzaniem lub kontrolą zarządczą
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość procedur i standardów kontroli w administracji rządowej oraz procedur i standardów kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych
 • znajomość przepisów ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, ustawy o kontroli w administracji rządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o rachunkowości
 • znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość metodyki oceny ryzyk oraz procedur zarządzania ryzykiem
 • umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy własnej oraz umiejętność pracy pod presją czasu
 • orientacja na działanie, zmiany i współpracę
 • umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia
 • asertywność, umiejętność argumentacji, samodzielność, odpowiedzialność
 • kreatywność i inicjatywa
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w kontroli w administracji publicznej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kandydaci aplikujący online zobowiązani są do dostarczenia własnoręcznie podpisanych oryginałów wszystkich wymienionych poniżej oświadczeń najpóźniej w dniu przystąpienia do pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego. Niedostarczenie tych dokumentów będzie jednoznaczne z rezygnacją z naboru.
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o prywatności zamieszczoną na stronie Urzędu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewodzki w Poznaniu

Data dodania: 2020-10-07

Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy