Starszy specjalista do spraw: administracji architektoniczno-budowlanej Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

Ogłoszenie numer: 3633306, z dnia 2020-09-04

Wielkopolski Urząd Wojewodzki w Poznaniu

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu


Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

Starszy specjalista do spraw: administracji architektoniczno-budowlanej Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

Nr Ref.: 60/20

 

Opis stanowiska

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1


Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.


Miejsce wykonywania pracy:

Poznań

Adres urzędu:

Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

 

WARUNKI PRACY

 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych
 • zadania wykonywane w siedzibie urzędu, z uwagi na udział w kontrolach i inspekcjach nie wyklucza się pracy poza siedzibą urzędu – w terenie
 • zagrożenia biologiczne typowe dla pracy z dokumentacją
 • stanowisko pracy znajduje się na drugim piętrze budynku biurowego
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę z koniecznością przemieszczania się w pomieszczeniu po wymaganą dokumentację oraz do archiwum
 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
 • budynek bezpośrednio nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, możliwość przejazdu z sąsiedniego budynku
 • klatka schodowa, o normatywnej ilości stopni z poręczami,
 • budynek nie jest wyposażony jest w windy osobowe, konieczność korzystania z wind sąsiednim budynku i przemieszczenie się łącznikiem
 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 90 cm
 • w budynku pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • dodatek stażowy
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego (szkolenia w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego, możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych i kursów językowych)
 • dofinansowanie wypoczynku oraz różnych form aktywności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego
 • pracę w siedzibie Urzędu położonej w dogodnej lokalizacji w centrum miasta
 • ruchomy system czasu pracy

ZAKRES ZADAŃ

 • rozpatrywanie odwołań od decyzji organów administracji architektoniczno-budowlanej I instancji i przygotowywanie decyzji w sprawach zatwierdzenia projektu budowlanego, pozwoleń na budowę i zmiany sposobu użytkowania obiektu
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych, tj. badanie legalności decyzji wydanych przez organy I instancji w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej
 • sprawdzanie rejestrów RWD2 i RWDZ wniosków i wydanych decyzji pozwoleń na budowę w zakresie terminowości wydawania decyzji przez organy I instancji oraz przyjętych zgłoszeń
 • rozpatrywanie skarg, wniosków, petycji w celu weryfikacji spraw zgłoszonych przez obywateli
 • weryfikacja kierowanych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skarg na rozstrzygnięcia wojewody w zakresie prawa budowlanego oraz przedstawianie odpowiedzi do WSA w celu wykazania prawidłowości zaskarżonej decyzji wojewody
 • sporządzanie informacji dla organów nadzoru budowlanego o stwierdzonych nieprawidłowościach przy wykonywaniu robót budowlanych lub utrzymaniu obiektów budowlanych w województwie
 • prowadzenie postępowań w celu nałożenia kary na organ I instancji za wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę po ustawowym terminie

Wymagania

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: wyższe o kierunku: prawo, administracja, architektura, budownictwo lub gospodarka przestrzenna
 • znajomość ustawy Prawo budowlane, Kpa, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w administracji publicznej w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego lub gospodarki przestrzennej
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska, ochrony zabytków, postępowania przed sądami

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kandydaci aplikujący online zobowiązani są do dostarczenia własnoręcznie podpisanych oryginałów wszystkich wymienionych poniżej oświadczeń najpóźniej w dniu przystąpienia do pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego. Niedostarczenie tych dokumentów będzie jednoznaczne z rezygnacją z naboru.
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o prywatności zamieszczoną na stronie Urzędu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Wielkopolski Urząd Wojewodzki w Poznaniu

Data dodania: 2020-09-04

Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy