Starszy inspektor wojewódzki

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 90070

Warunki pracy


 • Praca w siedzibie Urzędu,

 • Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy,

 • Warunki architektoniczne budynku Urzędu: praca na II piętrze budynku, drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych,

 • Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • Przygotowuje dokumentację o udzielenie zamówienia publicznego (Specyfikacje Warunków Zamówienia oraz projekty umów) , prowadzi procedurę przetargową (jako członek komisji przetargowej), zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych,
 • Przygotowuje zadania inwestycyjne i remontowe do realizacji oraz bezpośrednio współpracuje z projektantami, wykonawcami oraz inspektorami nadzoru inwestorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych, zgłasza rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych w organach nadzoru budowlanego,
 • Przygotowuje protokoły odbioru robót oraz uczestniczy w odbiorach robót budowlanych, usług i dostaw,
 • Rozlicza wydatki i zakupy inwestycyjne realizowane przez Oddział Inwestycji i Administracji , sporządza wymagane plany oraz sprawozdania z realizacji budżetu w tym zakresie,
 • Przygotowuje Plany zamówień publicznych i aktualizuje je oraz sporządza sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych,
 • Współpracuje z Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR) w zakresie realizacji zamówień centralnych i wspólnych,
 • Realizuje zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o uregulowania wewnętrzne,
 • Współpracuje z Oddziałem Obsługi Urzędu i Oddziałem Księgowości oraz Wydziałem Finansów i Budżetu, sporządza protokoły z realizacji wydatków inwestycyjnych,
 • Organizuje i prowadzi przeglądy gwarancyjne oraz monitoruje usuwanie wad i usterek zgodnie z zapisami umów zawartych wykonawcami robót budowlanych i usług.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych po stronie Zamawiającego
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do ustawy,
 • Znajomość prawa budowlanego,
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • Umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych (pakiet Office),
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Samodzielność i kreatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość zasad czytania dokumentacji projektowych (rysunku technicznego) i kosztorysowania w budownictwie.

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Data dodania: 2022-01-11

Miejsce pracy: opolskie / Opole