Starszy Inspektor ds. Zamówień Publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych, Referacie Realizacji Postępowań

Straż Miejska m.st. Warszawy
[z siedzibą ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa]
poszukuje kandydata na stanowisko

Starszy Inspektor ds. Zamówień Publicznych
w Wydziale Zamówień Publicznych, Referacie Realizacji Postępowań
Miejsce pracy: Warszawa
oferta pracy – 544

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie prowadzenie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w tym: terminowe i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa prowadzenie, dokumentowanie i archiwizowanie postępowań wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych; współpraca z  innymi komórkami Straży Miejskiej w zakresie przygotowywania postępowań; prowadzenie rejestrów zamówień publicznych; wykonywanie czynności kancelaryjnych związanych z funkcjonowaniem Wydziału; uczestniczenie w procedurach związanych z wnoszeniem środków ochrony prawnej.

 

Oferujemy: stabilne zatrudnienie, dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy, premię motywacyjną, „trzynastą pensję”, bezpłatne szkolenia, dofinansowanie nauki na studiach, świadczenia socjalne, pakiet opieki medycznej, preferencyjne ubezpieczenie grupowe, bezpłatne zajęcia sportowe, zniżki na wydarzenia kulturalne.

 

Wymagania niezbędne:

 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych po stronie Zamawiającego
 • minimum 3 lata stażu pracy przy wykształceniu wyższym lub 6 lat stażu pracy przy wykształceniu średnim
  lub średnim branżowym
 • wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe
 • bardzo dobra znajomość ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i wydanych do niej rozporządzeń, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przepisów Kodeksu cywilnego, orzeczeń i dyrektyw dotyczących zamówień publicznych
 • umiejętność sporządzania pism z zachowaniem poprawności stylu, formy i treści
 • umiejętność spisywania protokołów i sprawozdań
 • umiejętność sporządzania umów
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych)
 • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nieposzlakowana opinia

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • wykształcenie z zakresu zamówień publicznych
 • minimum 4 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych po stronie Zamawiającego
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej m. st. Warszawy;
2. inspektorem ochrony danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy jest Małgorzata Kumor, adres kontaktowy: iod@strazmiejska.waw.pl ;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Starszy Inspektor ds. Zamówień Publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych, Referacie Realizacji Postępowań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody oraz w związku z art.221 Kodeksu Pracy;
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnemu odbiorcy;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacji;
7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy inspektora ochrony danych;
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Starszy Inspektor ds. Zamówień Publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych, Referacie Realizacji Postępowań.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

Podobne oferty pracy

Kierownik Referatu Realizacji Postępowań w Wydziale Zamówień Publicznych

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie kierowanie pracą referatu w celu zapewnienia prawidłowości prac w zakresie realizacji procesów związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w tym: zapewnienie prawidłowej realizacji procesów...

Firma: Straż Miejska m.st. Warszawy

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Straż Miejska m.st. Warszawy

Data dodania: 2021-04-07

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy