Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 79980

Warunki pracy

Praca z użyciem komputera powyżej czterech godzin dziennie oraz z użyciem radiotelefonów.


Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz brak możliwości przystosowania istniejących. Brak przystosowania ciągów komunikacyjnych w budynku dla osób niepełnosprawnych. 

Zakres zadań

 • bieżąca kontrola obszaru objętego działaniem RIS pod względem sytuacji żeglugowej, hydrologicznej i meteorologicznej,
 • monitorowanie statków stanowiących zagrożenie dla żeglugi, w tym statków przewożących ładunki niebezpieczne oraz odbieranie raportów o wypadkach i katastrofach na odcinku objętym systemem RIS,
 • wspomaganie akcji poszukiwawczych i ratowniczych oraz zwalczania rozlewów na obszarach objętych działaniami Centrum RIS,
 • prowadzenie stałego nasłuchu radiowego i korespondencji radiowej,
 • publikowanie informacji dla kapitanów NtS,
 • opracowywanie i zarządzanie taktycznymi i strategicznymi informacjami o ruchu,
 • sporządzanie statystyk z ruchu statków,
 • gromadzenie i archiwizowanie danych z sensorów RIS, takich jak czujniki meteorologiczne, wodowskazy, obrazy z kamer, dane DGPS oraz łączność VHF,
 • aktualizacja portalu RIS,
 • zarządzanie systemem elektronicznego raportowania statków (ERI),
 • utrzymywanie punktu Kontaktowego/informacji HNS oraz opracowywanie dokumentacji na potrzeby HNS (Host Nation Support),
 • uczestniczenie w treningach stałego dyżuru,
 • współpraca przy utrzymaniu w gotowości technicznej i eksploatacyjnej infrastruktury Centrum RIS,
 • współpraca z administracją drogi wodnej objętej obszarem RIS oraz dróg wodnych przyległych do tego obszaru, tj. RZGW Szczecin, WSA Eberswalde i Urząd Morski w Szczecinie w zakresie interoperacyjności i harmonizacji usług RIS z istniejącymi systemami,
 • współpraca z innymi organami administracji publicznej oraz instytutami badawczymi w zakresie interoperacyjności i harmonizacji usług RIS z istniejącymi systemami,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej urządzeń łączności radiowej,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe kierunki: nawigacja, transport, żegluga śródlądowa, rewitalizacja dróg wodnych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • znajomość Dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005r. w sprawie zharmonizowania usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie z późniejszymi zmianami,
 • znajomość Ustawy z dn. 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej z późniejszymi zmianami
 • znajomość Zarządzenia 1/2020 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 17.02.2020 w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej lub żegludze śródlądowej,
 • znajomość urządzeń nawigacyjnych
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • prawo jazdy kat. B

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Data dodania: 2021-06-21

Miejsce pracy: zachodniopomorskie / Szczecin

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy