Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 72734

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-     obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,


-     nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),


-     realizacja zadań w deficycie czasu, ćwiczenia, szkolenia,


-     stres spowodowany czasochłonnością i terminowością opracowywanych dokumentów oraz odpowiedzialność


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-     praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,


-     budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,  


-     praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


 

Zakres zadań

 • opracowuje dokumentacje planowania cywilnego, w tym Planu Osłony Technicznej dróg, charakterystyk techniczno-eksploatacyjnych, katalogu możliwości wsparcia Państwa Gospodarza HNS, albumów map techniczno-eksploatacyjnych, kart realizacji zadań operacyjnych i kart obiektów mostowych,
 • organizuje i zapewniania w Oddziale przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych w zakresie określonym prawem i regulacjami wewnętrznymi GDDKiA, w tym ochrony fizycznej; kieruje pracą Kancelarii Niejawnej Oddziału; przyjmuje do kancelarii niejawnej, na podstawie wykazu otrzymanego z Wydziału Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych, oświadczenia o stanie majątkowym pracowników Oddziału; odpowiada za przekazywanie do Centrali GDDKiA oświadczeń majątkowych kierownictwa Oddziału,
 • organizuje i zapewnia w Oddziale przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych; opiniuje dokumenty i umowy oraz uzgadnia działania podejmowane przez komórki organizacyjne Oddziału,
 • opracowuje wybraną dokumentację planowania operacyjnego w zakresie zadań Oddziału na wypadek zaistnienia sytuacji zagrożeń; uczestniczy w przedsięwzięciach szkoleniowych, ćwiczeniach i treningach organizowanych przez jednostki nadrzędne,
 • współdziała w realizacji zamierzeń związanych z przygotowaniem infrastruktury drogowej Oddziału na potrzeby obronne państwa, Sił Zbrojnych RP i przyjęcia sojuszniczych sił wzmocnienia NATO, zabezpieczenie realizacji zadań w ramach wsparcia państwa gospodarza (HNS) ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań wynikających z osłony technicznej infrastruktury drogowej objętej przygotowaniami obronnymi,
 • odpowiada za przyjmowanie, rejestrowanie, udostępnianie lub wydawanie materiałów niejawnych, właściwych środków ewidencyjnych dla tych materiałów, przechowywanie, archiwizację oraz brakowanie materiałów niejawnych; egzekwowanie zwrotu materiałów niejawnych; sprawuje bezpośredni nadzór nad obiegiem materiałów niejawnych w Oddziale; przestrzega właściwego oznaczania i rejestrowania materiałów niejawnych w kancelarii niejawnej oraz kontroluje oznaczanie i rejestrowanie materiałów niejawnych w Oddziale,
 • organizuje szkolenia pracowników Oddziału uzyskujących właściwe poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych na podstawie materiałów opracowanych przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych; opracowuje Plan Ochrony Informacji Niejawnych oraz Plan Postępowania z Materiałami Zawierającymi Informacje Niejawne stanowiące tajemnicę państwową w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzoruje ich realizacje; wykonuje czynności wynikających z Procedur Bezpiecznej Eksploatacji Systemu TI w Oddziale oraz podejmuje działania w celu zapewnienia funkcjonowania niejawnej poczty internetowej OPAL (SNPI OPAL) w Oddziale,
 • nadzoruje w Oddziale przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych oraz procedur obowiązujących w GDDKiA w dziedzinie ochrony danych osobowych; zapoznaje z przepisami o ochronie danych osobowych osób uczestniczących w operacjach przetwarzania danych osobowych; koordynuje w Oddziale realizacje spraw z zakresu ochrony danych osobowych; organizuje w Oddziale szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych; stałe uzupełniania i propaguje wiedzę w zakresie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zagadnień związanych z: przygotowaniem inwestycji drogowych lub/i realizacją inwestycji drogowych lub/i utrzymaniem dróg lub/i zarządzaniem kryzysowym lub/i przygotowaniami obronnymi Państwa,
 • prawo jazdy kat. B,
 • przeszkolenie w zakresie organizacji ochrony danych osobowych,
 • przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Tajne”,
 • aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „NATO CONFIDENTAL”, „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”,
 • dobra znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa: ustawy o zarządzaniu kryzysowym, ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o drogach publicznych, ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 • znajomość statutowych zadań GDDKiA,
 • umiejętność obsługi komputera – pakiet OFFICE,
 • Kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenia / kursy specjalistyczne z zakresu znajomości: infrastruktury transportowej, w tym o znaczeniu obronnym, zagadnień zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych

Podobne oferty pracy

Młodszy Specjalista ds. Obsługi Referatu Oskarżycieli Publicznych w Oddziale Terenowym

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie realizacja czynności administracyjno–biurowych wspomagających pracę w Referacie Oskarżycieli Publicznych, w tym: wprowadzanie i uzupełnianie danych w systemie informatycznym, rejestrowanie spraw...

Firma: Straż Miejska m.st. Warszawy

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. 2. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). 3. Zagrożenie korupcją. 4. Permanentna obsługa...

Firma: Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca poza siedzibą urzędu. Wyjazdy służbowe – kontrola i nadzór robót budowlanych branży instalacyjnej w jednostkach Policji. Nadzór i kontrola robót występujących bezpośrednio na budowach, na wysokościach, w zagłębieniach. Praca przy...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2021-01-13

Miejsce pracy: zachodniopomorskie / Szczecin

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy