Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 86988

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych

 • zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu

 • parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie

 • stres typowy związany z obsługą klientów zewnętrznych, wymagana komunikatywność

 • praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dnia pracy

 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych

 • stanowisko pracy znajduje się na IV piętrze budynku biurowego wyposażonego w windy osobowe, w tym dla osób na wózkach inwalidzkich

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych

 • klatka schodowa szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm

 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 76 cm

 • pomieszczenia higieniczno-sanitarnych w budnku są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań

 • prowadzi pełną ewidencję księgową: wydatków budżetowych w zakresie zadań finansowanych z budżetu dysponenta części budżetowej, środków pochodzących z państwowych funduszy celowych (Funduszu Dróg Samorządowych, Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych), środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej
 • przekazuje środki budżetowe, w tym środki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego, za pomocą elektronicznego systemu do obsługi rachunków bankowych, a w szczególności: sporządza polecenia przelewów środków budżetowych dla dysponentów niższego stopnia, przekazuje dotacje celowe na wykonywanie zadań zleconych, zadań własnych i zadań powierzonych na podstawie porozumień jednostkom samorządu terytorialnego, a także przekazuje dotacje jednostkom spoza sektora finansów publicznych oraz przekazuje na centralny rachunek bieżący budżetu państwa niewykorzystane środki budżetowe
 • zajmuje się obsługą finansową rachunków bankowych przeznaczonych dla środków: Funduszu Dróg Samorządowych, przy wykorzystaniu bankowości elektronicznej BGK, Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (przy wykorzystaniu bankowości elektronicznej NBE), Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (przy wykorzystaniu bankowości elektronicznej NBE)
 • sporządza jednostkowe sprawozdania: Rb-23 o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych w części dotyczącej wydatków, Rb-28 o wykonaniu planu wydatków budżetu państwa, Rb-28 NW z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego, Rb-28 Programy o wydatkach budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej, Rb-28 Programy WPR o wydatkach budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE na realizację Wspólnej Polityki Rolnej, Rb-28 UE o wydatkach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej, Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, finansowych dysponenta części budżetowej: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu oraz informacji dodatkowej, Rb-BZ1 z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym.; weryfikuje informacje w zakresie wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym złożonych przez jednostki organizacyjne Urzędu oraz dysponentów środków budżetowych niższych stopni, opracowywanie sprawozdań w tym zakresie przy wykorzystaniu aplikacji BUZA
 • dokonuje kontroli formalno-rachunkowej poleceń przelewów środków dla podległych dysponentów, dotacji celowych przekazywanych przez dysponenta części z budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich jednostkom samorządu terytorialnego i pozostałym podmiotom, a także dokonuje kontroli formalno-rachunkowej poleceń przelewów środków z Funduszu Dróg Samorządowych, Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Solidarności Unii Europejskiej
 • sporządza łączne sprawozdania z realizacji budżetu Wojewody Wielkopolskiego składane przez dysponentów środków budżetowych niższych stopni: Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, oraz sprawozdań budżetowych Rb-ZN o stanie zobowiązań i należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych, weryfikuje je pod względem formalnym i rachunkowym, porównuje dane w nich zawarte z ewidencją księgową dysponenta części oraz z danymi wykazanymi w pozostałych sprawozdaniach budżetowych, weryfikuje terminowość ich przekazania i przygotowuje projekty stosownych wystąpień w tym zakresie do jednostek składających sprawozdania, a w uzasadnionych przypadkach do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
 • współpracuje z Ministerstwem Finansów, jednostkami samorządu terytorialnego i podległymi Wojewodzie Wielkopolskiemu jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizowanych zadań oraz z bankami w zakresie spraw związanych z obsługą rachunków Wojewody
 • przygotowuje materiały z zakresu budżetu Wojewody na potrzeby organów kontrolnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych i przepisów wykonawczych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Kodeksu postępowania administracyjnego, o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

  Data dodania: 2021-11-04

  Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy