Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 82919

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


·         praca biurowa, praca w terenie


·         obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorze ekranowym


·         krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


·         praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, 


·         praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym


·         praca w terenie


·         krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe

Zakres zadań

 • bierze udział w przygotowaniu zadań inwestycyjnych na etapie dokumentacji, postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawcy i realizacji robót budowlanych w ramach realizacji programów rządowych;
 • prowadzi sprawy w zakresie kontroli uczestników realizacji inwestycji, harmonogramu i postępu prac;
 • bierze udział w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień zgłoszeń, pozwoleń i dokumentacji projektowej w okresie przygotowania, realizacji i zakończenia inwestycji;
 • współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie: a)ustalania zakresu badań, ekspertyz i technologii planowanych remontów dróg, obiektów inżynierskich; b)opracowania Programów Inwestycyjnych oraz Aneksów do nich; c)opiniowania dokumentacji technicznych i przetargowych dla przyszłych zadań związanych z budową, przebudową i remontem dróg, obiektów inżynierskich; d)przygotowywania wymaganych wniosków o uruchomienie środków finansowych na realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych; e)dokonywania odbiorów technicznych, przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych; f)prowadzenia kontroli i niezbędnych czynności w okresach gwarancyjnych; g)zachowania należytego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas prowadzonych zadań; h)wykonywania zadań związanych z realizacją programów rządowych;
 • współpracuje z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Oddziału i Centrali GDDKiA, biurami projektowymi, samorządami i innymi jednostkami administracyjnymi w zakresie planowania, przygotowania, realizacji i rozliczenia inwestycji;
 • prowadzi wymaganą sprawozdawczość, archiwizuje dokumenty budowy, przekazuje komplety dokumentacji powykonawczej i operaty kolaudacyjne do Archiwum Zakładowego i do Rejonów oraz raporty z przeglądów szczegółowych przeprowadzonych przed upływem okresu gwarancyjnego do Wydziału Mostów;
 • prowadzi monitoring terminów obowiązywania uzgodnień, porozumień, decyzji i umów na zadaniach inwestycyjnych, przygotowuje rekomendacje działań w przypadku przedwczesnych terminów ich wygaśnięcia;
 • kontroluje drogi w zakresie bieżącego utrzymania i określenia potrzeb poprawy brd jak i wykonania remontów dróg i obiektów mostowych;
 • współpracuje w przygotowaniu i nadzorowaniu kontraktów utrzymaniowych na drogach krajowych jak i współpracuje przy ocenie stanu technicznego nawierzchni i innych elementów dróg.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze przygotowania lub realizacji inwestycji
 • znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań dotyczących dróg i obiektów inżynierskich, ustawy o drogach publicznych oraz prawa zamówień publicznych,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office w szczególności programów Excel i Word
 • kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja;
 • prawo jazdy kat. B;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Data dodania: 2021-08-15

  Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy