Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 80636

Warunki pracy

- Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,


– Budynek wyposażony w windę osobową,


– Siedziba urzędu mieści się na XI - XIII piętrze budynku ,


- Dostępność światła dziennego oraz sztucznego,


- Zagrożenie korupcją,


- Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa),


- Presja czasu ze względu na dużą liczbę prowadzonych spraw i konieczność dotrzymania terminów wynikających z przepisów prawa, uwzględnienie interesu klientów ubiegających się o dofinansowanie z funduszy UE,

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w celu zapewnienia bezpiecznej dla środowiska budowy i eksploatacji instalacji.
 • Prowadzenie spraw związanych z wydaniem opinii i uzgodnień w formie postanowień w stosunku do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z uwzględnieniem obszarów Natura 2000, w ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, oraz w toku ponownej oceny w celu zapewnienia bezpiecznej dla środowiska budowy i eksploatacji instalacji.
 • Weryfikacja kart informacyjnych przedsięwzięć i raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w toku prowadzenia postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w szczególności w zakresie geologii, hydrogeologii i gospodarki wodno – ściekowej.
 • Przygotowywanie informacji o środowisku w ramach prowadzonych spraw w celu ich udostępnienia oraz uzupełnianie baz danych o prowadzonych postępowaniach.
 • Badanie prawidłowości w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez organy gmin.
 • Weryfikacja analiz porealizacyjnych i wyników monitoringu zrealizowanych przedsięwzięć
 • Uczestniczenie w przygotowywaniu opinii, stanowisk i sprawozdań przez Wydział.
 • Rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie prowadzonych spraw.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu geologii, hydrogeologii,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska,
 • Znajomość ustaw:  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,  Kodeksu postępowania administracyjnego  Prawo geologiczne i górnicze, oraz aktów wykonawczych do tych ustaw;
 • Umiejętności komunikowania się i pracy w zespole,
 • Zdolność analitycznego myślenia,
 • Odpowiedzialność,
 • Umiejętności analizy opracowań eksperckich,
 • Umiejętność obsługi komputera (Windows),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego na poziomie komunikatywnym,
 • Asertywność,
 • Kreatywność w działaniu,
 • Umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji,
 • Umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • Otwarty stosunek do klienta,
 • Znajomość ustaw:  Prawo ochrony środowiska,  o odpadach,  o służbie cywilnej  o odpadach wydobywczych  Prawo wodne oraz aktów wykonawczych do tych ustaw,
 • Znajomość Dyrektywy Rady w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne,

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

Data dodania: 2021-07-02

Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy