Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 75676

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dzienne.


Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).


Praca w godzinach od 7:30 do 15:30 w dniach od poniedziałku do piątku.


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań to: 


Praca na terenie obiektów KWP w Poznaniu. 

Zakres zadań

 • Planuje i organizuje pracę Zespołu Eksploatacji
 • Nadzoruje zakupy i prawidłowe rozliczanie materiałów do konserwacji i remontów dla rzemieślników i jednostek Policji woj. wielkopolskiego.
 • Opracowuje rzeczowe plany potrzeb materiałowych, sporządza plany zakupów materiałów do konserwacji i remontów obiektów służbowych jednostek Policji woj. wielkopolskiego
 • Współpracuje z nadzorem technicznym (inspektorami nadzoru budowlanego) w zakresie rozwiązań technicznych robót wykonywanych przez rzemieślników
 • Nadzoruje prowadzenie wewnętrznej księgowości materiałowej
 • Nadzoruje czynności związane z magazynowaniem materiałów do konserwacji i remontów nieruchomości
 • Nadzoruje prawidłowość dostaw mediów do budynków Policji w całym województwie wielkopolskim tj.: dostawa wody i odprowadzenia ścieków, opału, energii cieplnej i elektrycznej, paliwa gazowego i olejowego oraz usług: wywóz nieczystości stałych i płynnych, palenia w piecach węglowych, konserwacja agregatów prądotwórczych, konserwacji, napraw i remontów urządzeń dźwigowych, konserwacja i naprawa urządzeń klimatycznych, konserwacja stacji transformatorowych.
 • Prowadzi korespondencję z innymi wydziałami i jednostkami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w Zespole/Dziale ds. Eksploatacji (utrzymania obiektów budowlanych wraz z instalacjami)
 • Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych i innych aktów wymaganych do przygotowania umów, opiniowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i udzielania odpowiedzi na pytania przetargowe.
 • Bardzo dobry poziom obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych.
 • Posiadanie upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne" lub złożenie oświadczenia o gotowości poddania się postępowaniu sprawdzającemu celem uzyskania odpowiedniej klauzuli dostępu do informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

  Data dodania: 2021-03-11

  Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy