Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Kętrzyn
Ogłoszenie o naborze Nr 90048

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane na pierwszym piętrze budynku wielokondygnacyjnego kompleksu koszarowego komendy oddziału. Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek posiada bariery architektoniczne (schody, brak wind) dla osób ze stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją ruchową. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku. Pomieszczenie pracy spełnia wymagania stanowisk pracy stałej. Ze względu na rozmieszczenie wewnętrznych komórek zachodzi potrzeba pieszego przemieszczania się po terenie zewnętrznym oraz pomiędzy kondygnacjami budynku. Ryzyko zawodowe na poziomie akceptowalnym.


  


Występują czynniki utrudniające wykonywanie zadań takie jak: stres, presja czasu, wielość zadań podczas konieczności natychmiastowego uzupełnienia akt osobowych w związku z potrzebą ich analizy, bądź przygotowania do wysłania w celu rozpatrzenia sprawy przez inny organ w bardzo krótkim czasie (1-3 dni).

Zakres zadań

 • przyjmuje, kontroluje spełnienie wymogów formalnych zaświadczenia i oświadczenia zwanego kontrolą formalną, ewidencjonuje zwolnienia lekarskie w wersji papierowej i w systemie elektronicznym bazy danych kadrowych i przekazuje – z zachowaniem terminów – zwolnienia lekarskie funkcjonariuszy Straży Granicznej do komórki finansowej. Prowadzi w tym zakresie niezbędne rejestry oraz przygotowuje zbiorcze zestawienia rozliczeniowe w zakresie zwolnień lekarskich na potrzeby komórek W-MOSG, pionu finansów W-MOSG, KGSG, jednostek organizacyjnych W-MOSG, jak również wykazy absencji chorobowej niezbędne do realizacji zadań służbowych związanych z wystąpieniem o przedłużenie okresu służby przygotowawczej lub skierowań do komisji lekarskich,
 • przygotowuje projekty opinii, decyzji, rozkazów personalnych i innej dokumentacji wynikającej ze stosunku służbowego funkcjonariuszy, w zakresie wskazanym przez przełożonych oraz sporządza wyciągi ze zbiorczych rozkazów personalnych o wyróżnieniu, celem zapoznania z nimi zainteresowanych funkcjonariuszy,
 • zakłada, prowadzi i na bieżąco uzupełnia teczki akt osobowych funkcjonariuszy poprzez włączanie oraz wpisywanie wytworzonych dokumentów związanych ze stosunkiem służbowym poszczególnych funkcjonariuszy w celu czytelnego i chronologicznego dokumentowania służby w dokumentacji kadrowej,
 • wykonuje czynności administratora bezpieczeństwa zbioru w Wydziale Kadr i Szkolenia określone w „Polityce bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w W-MOSG”, opiniuje zasadność nadania uprawnień pracownikom i funkcjonariuszom WKiSz oraz prowadzi dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych (tworzenie zbiorów danych osobowych, dostępu do zbioru, itp.),
 • wydaje dokumentację służbową oraz wszelką korespondencję dotyczącą stosunku służbowego funkcjonariuszy celem doręczenia zainteresowanym. Prowadzi rejestr przekazanej do doręczenia korespondencji służbowej mającej na celu nadzorowanie terminowości jej dostarczania oraz określania bieżącej lokalizacji wydanej dokumentacji,
 • udziela informacji oraz sporządza różnego rodzaju zaświadczenia wynikające ze stosunku służbowego funkcjonariuszy oddziału na prośbę zainteresowanych w celu przedłożenia w urzędach, jak również korzystania z przysługujących uprawnień przez samych zainteresowanych, ich przełożonych oraz funkcjonariuszy i pracowników innych komórek organizacyjnych W-MOSG. Opiniuje prośby, wnioski, meldunki składane przez funkcjonariuszy w sprawach osobowych celem nadania biegu sprawie oraz ich właściwego załatwienia,
 • prowadzi i na bieżąco aktualizuje rejestr akt personalnych oraz rejestr alfabetyczny funkcjonariuszy tutejszego oddziału Straży Granicznej, celem właściwego sprawowania nadzoru nad dokumentacją i stanem osobowym funkcjonariuszy W-MOSG. Prowadzi teczki tematyczne związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz teczki tematyczne związane z klasyfikowaniem informacji niejawnych, zmianą i znoszeniem klauzuli tajności, celem właściwej ich ochrony.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 1 miesiąc doświadczenia zawodowego udokumentowanego doświadczenia w sporządzaniu dokumentacji kadrowej
 • znajomość rozdziału 2, 8-11 i 13 ustawy o Straży Granicznej,
 • znajomość rozporządzenia MSWiA w sprawie zakresu obowiązków, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej,
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 • umiejętność posługiwania się komputerowymi pakietami biurowymi,
 • umiejętność analizowania i sporządzania danych statystycznych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • umiejętność argumentowania,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • preferowane udokumentowane doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji kadrowej w administracji publicznej,
 • posiadanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub „tajne”,
 • umiejętność działania w sytuacjach znacznego, okresowego spiętrzenia zadań.

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań. Praca administracyjno-biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca na pełen etat 5 dni w tygodniu po 8 h. Siedziba Urzędu mieści się w budynku...

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Data publikacji: 2022-01-23

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych, - praca w pozycji siedzącej, wymuszonej, - kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym....

Firma: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Lokalizacja: podkarpackie / Rzeszów

Data publikacji: 2022-01-23

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Obsługa urządzeń biurowych. Czynności fizyczne: 1. rozmowy telefoniczne zewnętrzne i...

Firma: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-01-23

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie

Data dodania: 2022-01-08

Miejsce pracy: warmińsko-mazurskie / Kętrzyn