Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
Komendant Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Kętrzyn
Ogłoszenie o naborze Nr 85079

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze budynku wielokondygnacyjnego Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Kętrzynie. Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek posiada bariery architektoniczne dla osób ze stopniem niepełnosprawności (schody, brak wind). Brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych (z dysfunkcją ruchową). Ze względu na rozmieszczenie wewnętrznych komórek zachodzi potrzeba pieszego przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami budynku. Pomieszczenia pracy spełniają wymagania stanowisk pracy stałej. Na stanowisku występuje narażenie na kontakt z czynnikiem biologicznym. Ryzyko zawodowe na poziomie akceptowalnym.


Występują kontakty zewnętrzne: kilka razy w miesiącu: telefoniczne i osobiste  z przedstawicielami firm zewnętrznych dokonujących napraw i konserwacji systemów administrowanych przez pracownika.


Występują czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań takie jak wysiłek fizyczny podczas rozmieszczania okablowania i przenoszenia sprzętu teleinformatycznego, praca w szczególne trudnych warunkach środowiskowych ze względu na potencjalne narażenie na czynnik biologiczny w związku z bezpośrednim kontaktem z cudzoziemcami  w sytuacji wezwania do awarii sprzętu w pomieszczeniach, w których przebywają cudzoziemcy do sprzętu użytkowanego bezpośrednio przez cudzoziemców.

Zakres zadań

 • samodzielnie administruje systemami zabezpieczenia technicznej ochrony osób i mienia w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców: monitoringu, alarmowym, kontroli dostępu oraz systemem ppoż. Udziela fachowej pomocy technicznej dla funkcjonariuszy i pracowników Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Kętrzynie, dokonuje bieżących konserwacji, regulacji i konfiguracji systemów. Zgłasza do Wydziału Łączności i Informatyki potrzeby dokonania naprawy oraz wymianę materiałów eksploatacyjnych w sprzęcie zabezpieczenia technicznego ochrony osób i mienia Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców. Dokonuje zabezpieczenia materiału video z monitoringu na potrzeby prowadzonych wyjaśnień i postępowań wobec cudzoziemców umieszczonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców lub pracowników i funkcjonariuszy,
 • samodzielnie administruje, nadzoruje, konserwuje – stanowiska komputerowe oraz funkcjonowanie wewnętrznej sieci komputerowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, telefonicznej, radiowej, w tym systemu domofonowego. Współpracuje z Wydziałem Łączności i Informatyki Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w sprawach napraw i konfiguracji sprzętu informatycznego oraz łączności. Zleca poprzez elektroniczny system bieżące naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego i łącznościowego. Składa zapotrzebowania na sprzęt teleinformatyczny, materiały eksploatacyjne oraz dokonuje samodzielnie ich wymiany i konserwacji urządzeń drukujących. Na bieżąco zajmuje się administrowaniem pracowni komputerowej z dostępem do internetu stanowisk komputerowych pod kątem potencjalnych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem Państwa oraz stanowiska do „wirtualnych widzeń” dla cudzoziemców umieszczonych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców,
 • realizuje czynności w imieniu kierownika komórki organizacyjnej w zakresie obiegu wniosków o nadanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych zgodnie z procedurą Polityki bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej, których administratorem jest Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Prowadzi karty upoważnień do przetwarzania danych osobowych w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w oparciu o system elektroniczny zarządzania dokumentacją oraz elektroniczny system dotyczący ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Samodzielnie na bieżąco prowadzi dokumentację związaną z nadawaniem i cofaniem uprawnień do systemów i baz danych w ramach wykonywanych obowiązków. Zajmuje się administrowaniem systemu dotyczącego rozliczania czasu pracy,
 • samodzielnie administruje, tworzy, edytuje oraz przygotowuje graficznie i zamieszcza materiały na stronie intranetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej oraz portalu wewnętrznym Straży Granicznej. Na zlecenie wykonuje skład i obróbkę graficzną miesięcznej publikacji Sekcji Edukacyjno-Wychowawczej oraz przygotowuje zdjęcia cudzoziemców niezbędne do dokumentacji w prowadzonych przez Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców postępowań administracyjnych,
 • szkoli, instruuje, udziela fachowej pomocy merytorycznej – z zakresu wykorzystania wewnętrznej sieci komputerowej, samodzielnych stanowisk komputerowych, sieci telefonicznej, alarmowej, monitoringu, ppoż, łączności bezprzewodowej oraz sprzętu łączności i informatyki. Przeprowadza instruktaże stanowiskowe z zakresu wykorzystania sprzętu komputerowego, telefonicznego. Na bieżąco uzupełnia stanowiska pracy w instrukcje bhp,
 • przygotowuje i sprawdza pod kątem prawidłowego wykorzystania telefonów Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej wydawanych cudzoziemcom w ramach zapewnienia komunikacji zgodnie z zapisem ustawy o cudzoziemcach,
 • monitoruje i nadzoruje działanie zbiorczej sieci telewizji satelitarnej i naziemnej na terenie Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców, zgłasza naprawy i konserwacje wykonywane przez firmy zewnętrzne w ścisłej współpracy z Wydziałem Łączności i Informatyki i Wydziałem Techniki i Zaopatrzenia Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie,
 • administruje i nadzoruje stanowisko do video konferencji i przesłuchań pomiędzy Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców, a cudzoziemcami umieszczonymi w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie oraz na potrzeby pracowników Sekcji Obsługi Administracyjnej Cudzoziemców Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Kętrzynie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego udokumentowanego doświadczenia zawodowego/stażu pracy na stanowisku administratora systemu dozoru monitoringu lub obsługi baz danych,
 • znajomość obsługi urządzeń teleinformatycznych,
 • bardzo dobra znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie przeszkolenia w zakresie funkcjonowania urządzeń monitorujących, urządzeń ppoż. i urządzeń alarmowych,
 • posiadanie uprawnień administrowania sieciami komputerowymi i systemami dozoru i monitoringu,
 • znajomość oprogramowania komputerowego związanego z funkcjonowaniem systemu dozoru i monitoringu.

Podobne oferty pracy

Specjalista ds. Wsparcia Badań Naukowych

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO: codzienna współpraca z interesariuszami programów i projektów badawczych, obsługa administracyjna pracowników naukowych Uczelni - przygotowanie, obieg i archiwizacja dokumentów, bieżące...

Firma: GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3...

Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy • Realizacja zadań typowych dola inspektora nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej. • Praca z wykorzystaniem oprogramowania biurowego oraz programów kosztorysowych związana z przygotowanie programów funkcjonalnych i inwestycyjnych. •...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie / Białystok

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie

Data dodania: 2021-09-28

Miejsce pracy: warmińsko-mazurskie / Kętrzyn

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy