Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
Komendant Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Kętrzyn
Ogłoszenie o naborze Nr 85082

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest na drugim piętrze budynku wielokondygnacyjnego Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Kętrzynie. Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek posiada bariery architektoniczne (schody, brak wind) dla osób ze stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją ruchową, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie pracy spełnia wymagania stanowisk pracy stałej. Ze względu na rozmieszczenie wewnętrznych komórek zachodzi potrzeba pieszego przemieszczania się po terenie zewnętrznym oraz pomiędzy kondygnacjami budynku. Na stanowisku pracy występuje narażenie na kontakt z czynnikiem biologicznym. Ryzyko zawodowe na poziomie akceptowalnym.


Występują kontakty zewnętrzne - kilka razy w miesiącu: telefoniczne z przedstawicielami Urzędu do Spraw Cudzoziemców, w celu potwierdzenia stanu procedury uchodźczej, umorzenia postępowania w sprawie o udzielenie ochrony międzynarodowej, przekazania odwołania od decyzji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców do Rady do Spraw Uchodźców lub odwołania od decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu – do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz osobiście i telefonicznie z przedstawicielami organizacji pozarządowych zajmujących się udzielaniem pomocy prawnej cudzoziemcom w związku ze świadczeniem nieodpłatnych usług prawnych cudzoziemcom umieszczanym w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców jak również z kuratorami małoletnich cudzoziemców bez opieki osobiście i telefonicznie.


Występują czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań takie jak: praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych z uwagi na potencjalne narażenie na czynnik biologiczny i permanentna obsługa klientów zewnętrznych w trakcie obsługi administracyjnej cudzoziemców (obywatele obcych państw) wówczas, gdy pracownik jest jednocześnie opiekunem powrotnym cudzoziemca. Z tą funkcją wiążą się codzienne spotkania z cudzoziemcem, który często niezadowolony z umieszczenia w SOdC prezentuje postawę roszczeniową, agresywną w stosunku do pracownika, próbując różnymi sposobami wywrzeć na nim  wpływ i wymusić określone zachowanie np. spowodowanie wydania postanowienia o zwolnieniu cudzoziemca ze Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców. Wyjaśnienie zmieniającej się sytuacji prawnej, odbiór lub nadawanie jego korespondencji, kontakt z innymi organami lub organizacjami w sprawie jego pobytu oraz w sprawie toczących się procedur. Ponadto, występują sytuacje stresowe, bariera kulturowa, narodowościowa i językowa.

Zakres zadań

 • samodzielnie analizuje aktualny stan toczących się postępowań administracyjnych w stosunku do cudzoziemca w celu ustalenia dalszego trybu postępowania z umieszczonym w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców. Analizuje sytuację prawną cudzoziemca, sporządza projekty wniosków i postanowień w oparciu o ustawę o cudzoziemcach jak również o ustawę o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, dokonuje sprawdzeń w zewnętrznych i wewnętrznych systemach teleinformatycznych, sporządza pisma kierowane do organów administracji publicznej oraz pisma do innych organów mających związek z pobytem cudzoziemców w ośrodku. Sporządza i wprowadza do wewnętrznego Systemu Obsługi Cudzoziemca wnioski o identyfikację cudzoziemca, wnioski o doprowadzenie cudzoziemca do granicy RP w celu zobowiązania do powrotu, przekazania w ramach readmisji lub przekazania w ramach innych umów międzynarodowych. Przygotowuje projekty postanowień o zastosowaniu środków alternatywnych do detencji. Realizacja zadania może trwać do 24 miesięcy,
 • samodzielnie przyjmuje wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej od cudzoziemców, od małoletnich cudzoziemców bez opieki. Przygotowuje do wydania cudzoziemcowi Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca. Sporządza niezbędną dokumentację oraz wprowadza dane z wniosków do zewnętrznego systemu informatycznego w celu przekazania sprawy do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, a także wprowadza do wewnętrznego Systemu Obsługi Cudzoziemca (moduł RPU – rejestr postępowań uchodźczych) wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej i wydane w tej sprawie decyzje. Cała procedura uchodźcza od momentu przyjęcia wniosku, bądź od momentu złożenia wniosku o podjęcie na nowo umorzonego postępowania, do wydania decyzji ostatecznej może trwać do 6 miesięcy,
 • samodzielnie na bieżąco prowadzi całość dokumentacji związanej z umieszczeniem, pobytem i zwolnieniem cudzoziemca w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców. Ewidencjonuje cudzoziemca, wprowadza dane do wewnętrznego Systemu Obsługi Cudzoziemca w zakresie umieszczenia, pobytu i zwolnienia. Zakłada i prowadzi teczki osobowe cudzoziemców. Zajmuje się obsługą administracyjną cudzoziemca. Wprowadza skany plików graficznych akt cudzoziemca do ww. systemu,
 • przygotowuje teczki osobowe cudzoziemców w celu przekazania ich do archiwizacji. Zadanie realizowane po zwolnieniu cudzoziemca ze Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego udokumentowanego doświadczenia zawodowego/stażu pracy w zakresie postępowania z cudzoziemcami
 • znajomość ustawy o cudzoziemcach,
 • znajomość ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP,
 • znajomość rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość kodeksu postępowania karnego (wybrane rozdziały dotyczące zatrzymania, terminów, zażaleń),
 • znajomość rozporządzenia dotyczącego pobytu w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców,
 • komunikatywność,
 • kreatywność
 • umiejętność argumentowania,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka rosyjskiego na poziomie A1,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie A1,
 • umiejętność działania w stresie i sytuacjach znacznego spiętrzenia zadań,
 • znajomość obsługi edytorów tekstowych (Word, Open Office), arkuszy kalkulacyjnych (Excel, Calc),
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych.

Podobne oferty pracy

Specjalista ds. Wsparcia Badań Naukowych

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO: codzienna współpraca z interesariuszami programów i projektów badawczych, obsługa administracyjna pracowników naukowych Uczelni - przygotowanie, obieg i archiwizacja dokumentów, bieżące...

Firma: GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3...

Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy • Realizacja zadań typowych dola inspektora nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej. • Praca z wykorzystaniem oprogramowania biurowego oraz programów kosztorysowych związana z przygotowanie programów funkcjonalnych i inwestycyjnych. •...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie / Białystok

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie

Data dodania: 2021-09-28

Miejsce pracy: warmińsko-mazurskie / Kętrzyn

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy