Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 84513

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


umowa na czas określony (12 m-cy w ramach ustawy o służbie cywilnej) z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
stres związany z działaniem pod presją czasu,
dyspozycyjność, odbywanie wyjazdów służbowych na terenie kraju,
możliwość pracy w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej, zmianowej w okresie objazdów dróg i pełnienie dyżurów z ZUD,
obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
•   praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
•   praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
•   budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • •Prowadzi sprawy dotyczące realizacji zadań mostowych, w zakresie bieżącego utrzymania drogowych obiektów inżynierskich, w tym kontroluje wykonawstwo robót,
 • Określa potrzeby w zakresie rzeczowym i finansowym na bieżące utrzymanie, remonty i przebudowę drogowych obiektów inżynierskich w celu umożliwienia realizacji robót utrzymaniowych w zgodności z planami potrzeb
 • Bierze udział w odbiorach ostatecznych i pogwarancyjnych robót w zakresie drogowych obiektów inżynierskich w celu wyegzekwowania właściwej jakości robót i właściwego rozliczenia środków przeznaczonych na realizację robót
 • Opiniuje pod względem technicznym dokumentacje projektowe w zakresie drogowych obiektów inżynierskich oraz uczestniczy w Radach Technicznych w celu zapewnienia kompletności opracowań i prawidłowości rozwiązań projektowych
 • Przygotowuje materiały przetargowe w części technicznej na roboty utrzymaniowe w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu wykonawstwa zlecanych robót i usług
 • Opiniuje warunki techniczne lokalizacji obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi na drogowych obiektach inżynierskich w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa użytkowania obiektów inżynierskich
 • Prowadzi System Gospodarki Mostowej i ewidencję ilościowo-wartościową środków trwałych w zakresie drogowych obiektów inżynierskich w celu określenia ilości i wartości zarządzanego majątku
 • Współpracuje z Wydziałem ds. Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych przy planowaniu i realizacji zadań na drogowych obiektach inżynierskich, finansowanych ze środków na realizację zadań specjalnych w celu uwzględnienia potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa poprzez realizację inwestycji na sieci drogowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze działalności związanej z obiektami inżynierskimi.
 • Prawo jazdy kat. „B”,
 • Znajomość przepisów w zakresie budowy i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich oraz Prawa zamówień publicznych,
 • Praktyczna znajomość pakietu MS-Office
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe w zakresie utrzymania mostów.
 • Przeszkolenie w zakresie Prawa Budowlanego oraz Prawa Zamówień Publicznych
 • Uprawnienia budowlane w specjalności mostowej lub odpowiadającej im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - posiadanie aktualnego zaświadczenia
 • Znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału.

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2021-09-17

Miejsce pracy: warmińsko-mazurskie / Olsztyn

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy