Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 97167

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-     praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju w tym polegających na przeprowadzaniu wizji lokalnych w terenie, 


-     obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku  podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-     praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,


-     wyjazdy w teren, w charakterze kierującego, z wykorzystaniem  samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo,


-     budynek i jego wyposażenie nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,


-     praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,


-     podczas pobytu w terenie i na sprawdzanych obiektach konieczność przebywania na wysokościach, pod ruchem i w hałasie.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy dotyczące realizacji zadań mostowych w zakresie bieżącego utrzymania drogowych obiektów inżynierskich, w tym kontroluje wykonawstwo robót,
 • Określa potrzeby w zakresie rzeczowym i finansowym na bieżące utrzymanie, remonty i przebudowę drogowych obiektów inżynierskich,
 • Bierze udział w odbiorach ostatecznych i pogwarancyjnych robót w zakresie drogowych obiektów inżynierskich,
 • Opiniuje pod względem technicznym dokumentacje projektowe w zakresie drogowych obiektów inżynierskich oraz uczestniczy w Radach Technicznych,
 • Przygotowuje materiały przetargowe w części technicznej na roboty utrzymaniowe,
 • Opiniuje warunki techniczne lokalizacji obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi na drogowych obiektach inżynierskich,
 • Prowadzi System Gospodarki Mostowej i ewidencję ilościowo-wartościową środków trwałych w zakresie drogowych obiektów inżynierskich,
 • Współpracuje z Wydziałem ds. Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych przy planowaniu i realizacji zadań na drogowych obiektach inżynierskich, finansowanych ze środków na realizację zadań specjalnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów z zakresu: ustawy o drogach publicznych, prawa o ruchu drogowym, prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • praktyczna znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez Rejon,
 • znajomość zagadnień z inżynierii ruchu,
 • Kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca,komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane w specjalności mostowej lub odpowiadającej im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - posiadanie aktualnego zaświadczenia

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2022-04-19

Miejsce pracy: śląskie / Katowice