Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 87732

Warunki pracy

· duże obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych,


· wysiłek fizyczny związany z przenoszeniem sprzętu komputerowego oraz wytworzonych akt,


· praca przy komputerze w pozycji siedzącej wymagająca wysiłku statycznego,


· permanentna obsługa klientów zewnętrznych,


· budynek Urzędu dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • administruje siecią komputerową, zapewnia sprawność techniczną sprzętu komputerowego, sieci wewnętrznej i systemu obiegu dokumentów oraz instaluje i konfiguruje oprogramowanie sprzętu komputerowego, a także aktualizuje dokumentację systemu informatycznego, odpowiada za zabezpieczenie informacji urzędowych przed dostępem osób nieupoważnionych i ich utratą, w celu sprawnego funkcjonowania Urzędu,
 • gromadzi i przetwarza dane dotyczące działalności Urzędu, w zakresie sprawnego nadzoru i kontroli nad zakładami górniczymi, analizuje otrzymane informacje oaz oblicza odpowiednie wskaźniki, w celu sporządzania informacji, sprawozdań i opracowań statystycznych, w celu realizacji zadań Urzędu w tym zakresie,
 • projektuje i wdraża programy komputerowe (bazodanowe) do przetwarzania danych statystycznych używanych w Urzędzie, dokonuje adaptacji oprogramowania na potrzeby urzędu przy współpracy z innymi pracownikami merytorycznymi. Tworzy na potrzeby Urzędu dedykowane szablony na bazie oprogramowania użytkowego, w ramach odpowiednich licencji, oraz koordynuje wdrożony elektroniczny system obiegu dokumentów, w celu realizacji zadań Urzędu w tym zakresie,
 • dokonuje oceny stopnia zużycia sprzętu i wnioskuje o jego naprawę lub wymianę, koordynuje serwisowanie sprzętu komputerowego i biurowego, a także zakup materiałów eksploatacyjnych do tych urządzeń, w celu zapewnienia ich sprawnego funkcjonowania,
 • gromadzi, przetwarza i udostępnia dane dotyczące działalności Urzędu, w zakresie sprawnego nadzoru i kontroli nad zakładami górniczymi, obejmujące między innymi wielkość zatrudnienia, roczne wydobycie kopaliny oraz zarejestrowane w formie elektronicznej informacje o wypadkach i zdarzeniach, analizuje otrzymane informacje o celu sporządzenia sprawozdań i opracowań statystycznych o stanie bezpieczeństwa w zakładach górniczych, w celu realizacji zadań wynikających ze Strategii działania urzędów górniczych,
 • wdraża obowiązujące w urzędach górniczych zasady Polityki Bezpieczeństwa Informacji (polityki, procedury, instrukcje itp) oraz dba o ich przestrzeganie przez pracowników w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Urzędu,
 • przetwarza informacje zawarte w kartach pracy pracowników inspekcyjno – technicznych Urzędu w zakresie przeprowadzonych kontroli, nadzorów nad akcjami, badaniami powypadkowymi, zatrzymanymi robotami i stwierdzonymi nieprawidłowościami, w celu dostarczenia bieżącej informacji dla kierownictwa Urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o specjalności informatycznej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego (powyżej 2 lat) na stanowisku związanym z obsługą informatyczną lub analizą statystyczną
 • umiejętność obsługi sieci komputerowych i systemów informatycznych
 • znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • znajomość przepisów w niezbędnym zakresie, dotyczących: funkcjonowania administracji publicznej w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów,
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji niejawnych i przepisów o ochronie danych osobowych,
 • posiadanie wiedzy z zakresu statystyki i analizy danych,
 • umiejętność obsługi komputera i poczty elektronicznej,
 • znajomość Pakietu MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego, obsługi relacyjnej baz danych i programu do tworzenia prezentacji multimedialnych,
 • skuteczna komunikacja,
 • asertywność,
 • samodzielność i inicjatywa,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kurs specjalistyczny administratora sieci komputerowych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość języka SQL

Podobne oferty pracy

Specjalista / Specjalistka ds. administracyjnych

Administrowanie najmami krótkoterminowymi zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi procedurami, Wsparcie administracyjne w zakresie działań organizacyjnych w Uczelni (w tym nadzór nad firmami zewnętrznymi i zespołem konserwatorów), Przygotowywanie umów najmu...

Firma: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale Koordynacji i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: interpretacja unijnych przepisów o koordynacji rzeczowych świadczeń zdrowotnych, a także przepisów prawa krajowego w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, przysługujących podczas pobytu lub zamieszkiwania w...

Firma: Centrala NFZ

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale ds. Rozliczeń Osób Uprawnionych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem kosztów świadczeń opieki zdrowotnej między Polską i innymi państwami członkowskimi UE/EFTA na zasadach wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym...

Firma: Centrala NFZ

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach

Data dodania: 2021-11-17

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy