Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
Graniczny Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 73887

Warunki pracy


 • Praca w ramach podstawowego czasu pracy wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w wymiarze nie dłuższym niż 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w przyjętym miesięcznym okresie rozliczeniowym

 • Budynek urzędu wyposażony jest w podjazd dla wózków inwalidzkich oraz posiada toaletę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych, nie posiada drzwi automatycznych

 • Stanowisko wymaga wykonywania pracy w pomieszczeniu biurowym przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Podstawowe wyposażenie stanowiska obejmuje: zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe: telefon, faks, drukarka, skaner, urządzenie wielofunkcyjne itp.

Zakres zadań

 • Zakłada i prowadzi, oddzielnie dla każdego pracownika akta osobowe i pozostałą dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (w tym przygotowuje i sporządza dokumentację związaną z nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy) oraz przechowuje tę dokumentację w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem w celu zapewnienia realizacji obslugi kadrowej w Inspektoracie oraz prawidłowego dokumentowania przebiegu zatrudnienia pracowników.
 • Sporządza listy płac pracowników z tytułu wynagrodzeń za pracę i z tytułu pozostałych dodatkowych świadczeń, ustala wysokość należnego podatku do Urzędu Skarbowego oraz wysokość składek odprowadzanych do ZUS, ustala uprawnienia pracowników do nagród jubileuszowych i pozostałych należnych świadczeń w celu zapewniania właściwej obsługi płacowej oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników.
 • Prowadzi ewidencję: czasu pracy i absencji pracowników oraz ewidencje urlopów pracowników, uzgadnia i przygotowuje harmonogramy (grafiki) pracy i plany urlopów a także prowadzi obsługę w zakresie podróży służbowych pracowników w celu zapewnienia prawidłowej organizacji pracy w Inspektoracie.
 • Prowadzi sprawy związane z : organizowaniem naborów do pracy (rekrutacją), zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników, służbą przygotowawczą, pracowniczymi ocenami okresowymi, szkoleniami i innymi formami podnoszenia kwalifikacji przez pracowników a także pozostałe sprawy wynikające ze stosunku pracy osób zatrudnionych w celu wspomagania realizacji polityki zarządzania zasobami ludzkimi przyjętej w Inspektoracie.
 • Prowadzi sprawy związane z BHP (w tym sprawy obejmujące: wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie pracowników, szkolenia BHP, przydział odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom) w celu zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
 • Sporządza deklaracje rozliczeniowe a także analizy i sprawozdania z zakresu spraw: kadrowych, płacowych, socjalno-bytowych pracowników w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji dla potrzeb wewnętrznych Inspektoratu oraz potrzeb instytucji zewnętrznych.
 • Wspomaga prowadzenie spraw związanych z działalnością Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Inspektoracie w celu sprawnej obsługi pracowników w zakresie zaspokajania potrzeb socjalno-bytowych.
 • Przygotowuje dokumentację w sprawach emerytalno-rentowych oraz pozostałą dokumentację (np. związaną z absencją z powodu choroby lub opieki) w celu przekazania jej do ZUS.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenie w pracy na stanowisku związanym ze sprawami kadrowo-płacowymi
 • praktyczna znajomość zagadnień kadrowo-płacowych i praktyczna umiejętność wykonywania samodzielnych czynności w tym zakresie
 • znajomość przepisów prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych, przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych do ww. ustawy
 • znajomość przepisów o ochronie danych osobowych oraz informacji niejawnych
 • znajomość przepisów szczególnych dotyczących wynagrodzeń pracowników jednostek sfery budżetowej (np. przepisów o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym)
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera, w tym praktycznego wykorzystania aplikacji pakietu MS Office
 • umiejętność obsługi programów typu kadry-płace
 • komunikatywność i umiejętność współpracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość obsługi programu PŁATNIK
 • Wiedza nt. struktury, funkcjonowania i zakresu zadań realizowanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, okresowo zmienne warunki atmosferyczne, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów,...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-05

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - praca w terenie - zagrożenie korupcją - permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie...

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: 2021-03-05

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; częste wyjazdy służbowe; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-03-05

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Data dodania: 2021-02-02

Miejsce pracy: pomorskie / Gdańsk

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy