Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 69740

Warunki pracy

Warunki pracy:
warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
•praca w siedzibie urzędu i sporadycznie w terenie;
•praca administracyjno- biurowa wykonywana w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym.
miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
•praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie;
•wymuszona pozycja ciała;
•naturalne i sztuczne oświetlenie w pomieszczeniach;
•brak windy w budynku (3-piętrowych), brak podjazdów wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zakres zadań

 • Informowanie Szefa WSzW oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie.
 • Monitorowanie przestrzegania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenie personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty.
 • Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 wyżej wymienionego rozporządzenia.
 • Współpraca z organem nadzorczym w kwestiach związanych z przetwarzanie, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.
 • Zgłaszanie bez zbędnej zwłoki Szefowi WSzW informacji o naruszeniu ochrony danych osobowych oraz zgłaszanie naruszenia danych osobowych do organu nadzorczemu określonego w art. 55 wyżej wymienionego rozporządzenia w terminie 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. Dokumentowanie wszelkich incydentów naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszania ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze.
 • Opracowanie i aktualizowanie rejestru czynności przetwarzania.
 • Organizowanie i planowanie działalności w zakresie aktywizacji żołnierzy zawodowych zwalnianych z zawodowej służby wojskowej w celu przygotowania ich do podjęcia pracy lub działalności gospodarczej na rynku cywilnym.
 • Uczestniczenie w planowaniu przestrzennego zagospodarowania ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, opracowywanie dokumentacji i przygotowanie propozycji stanowiska Szefa WSzW w zakresie opiniowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i innych dokumentów z zakresu przeznaczenia terenów oraz uzgadniania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenie w pracy w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, rozporządzenia o rekonwersji żołnierzy zawodowych.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa dopuszczające do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli „POUFNE”.
 • Umiejętności: argumentowania zasadności wypracowanych decyzji i rozwiązań, organizacji pracy własnej; współpracy z innymi; dążenia do rezultatu, poszukiwania rozwiązań; komunikacji, w tym komunikacji pisemnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów dotyczących instytucji wojskowych

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Pracownikom oferujemy: •Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę •Elastyczny czas pracy •Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe •Możliwość rozwoju...

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-13

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu/wydziału, praca na III piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowane...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2020-10-12

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku

Data dodania: 2020-10-07

Miejsce pracy: pomorskie / Gdańsk

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy