Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Sokółka
Ogłoszenie o naborze Nr 76419

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej , praca wymaga sprawności obu rąk,

 • użytkowanie elektrycznych urządzeń  biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka),

 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy znajduje się na I piętrze   budynku,

 • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjn-biurowych z obsługą komputera,

 • oświetlenie sztuczne i naturalne,

 • szerokość głównych drzwi wejściowych, drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • siedziba urzędu jest budynkiem dwupiętrowym niewyposażonym w windy osobowe,

 • węzeł sanitarny  przystosowany dla osób niesprawnych ruchowo znajduje się na parterze budynku,

 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych,

 • przed budynkiem urzędu jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej ruchowo.

Zakres zadań

 • Przyjmuje korespondencję elektroniczną wpływającą do urzędu za pośrednictwem poczty elektronicznej, SZD, e- PUAP. Ewidencjonuje korespondencję wpływającą do urzędu w systemach informatycznych.
 • Prowadzi sprawy w zakresie zapewniającym prawidłową obsługę Naczelnika Urzędu, w szczególności dotyczące: gospodarowania mieniem, eksploatacyjno-zaopatrzeniowe, ochrony informacji prawnie chronionych, obronne oraz zarządzania kryzysowego, ochrony informacji prawnie chronionych, ochrony fizycznej osób, obiektu i mienia, ochrony przeciwpożarowej.
 • Nadzoruje i prowadzi wszelkie sprawy związane z użytkowaniem budynku. Podpisuje w imieniu Naczelnika protokoły przeglądów technicznych wykonywanych w budynku.
 • Prowadzi czynności kancelaryjne, w tym obsługę korespondencji wychodzącej.
 • Gromadzi informacje zarządcze z zakresu funkcjonowania urzędu, działalności analitycznej i prognostycznej oraz sprawozdawczości.
 • Udostępnia pracownikom akta przechowywane w archiwum na podstawie sporządzonych kart udostępniania akt.
 • Prowadzi ewidencję skarg, wniosków i petycji wpływających do urzędu oraz sporządza sprawozdania w tym zakresie. Prowadzi ewidencję oraz koordynuje załatwianie wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość instrukcji kancelaryjnej
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość obsługi komputera i podstawowych programów pakietu MS OFFICE
 • Komunikatywność
 • Zdolności organizacyjne
 • Odporność na stres
 • Umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Praca w pokoju, który...

  Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca w terenie, wyjazdy służbowe, w budynku znajdującym się w centrum Warszawy, nieprzystosowanym dla potrzeb osób...

  Firma: Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy - praca jednozmianowa w godzinach od 7:30 do 15:30; - budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych; - budynek nie posiada windy; - narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarka, fax, telefon; - wyjazdy służbowe (teren działania...

  Firma: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

  Lokalizacja: lubuskie / Krosno Odrzańskie

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Data dodania: 2021-03-30

  Miejsce pracy: podlaskie / Sokółka

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy