Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 109857

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, karty płatnicze), 


- praca w pozycji siedzącej, wymuszonej,


- kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. W przypadku delegacji służbowych, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Zakres zadań

 • koordynuje działania w Wydziale i samodzielne prowadzi sprawy związane z ewidencjonowaniem, rozliczaniem wydatków dot. magazynu transportu i stacji paliw polegające na kompletowaniu, grupowaniu, kontroli i wycenie dokumentów obrotu materiałowego: stacji i magazynu paliw oraz materiałów w Oddziale Transportu, analitycznym księgowaniu operacji magazynowych na kontach ilościowo–wartościowych, uzgadnianiu stanów na koniec każdego miesiąca z syntetyką oraz stanami na kartach ilościowo-wartościowych ww. magazynów, rozliczaniu inwentaryzacji ww. magazynów,
 • przyjmuje gotówkę do kasy na podstawie przychodowych dowodów kasowych „KP”, wystawionych w systemie komputerowym „F-K” ujednoliconych dla wpłat z wszelkich tytułów (opłat paszportowych, kart stałego i czasowego pobytu, zezwolenia na prace cudzoziemców, pożyczek remontowych, tyt. odpłatności za kolonie, obozy, rozliczanie z pobranych zaliczek na delegacje), a następnie przekazuje pobrane opłaty na właściwe konta bankowe rachunków Urzędu (dysponent III stopnia),
 • koordynuje działania w Urzędzie i samodzielnie prowadzi sprawy związane z kompletowaniem dokumentacji w zakresie ewidencji rzeczowych składników majątkowych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i Wydziału Ratownictwa Medycznego i Powiadamiania Ratunkowego,
 • współuczestniczy i koordynuje prowadzenie spraw związanych z ewidencjonowaniem środków rzeczowych Urzędu we współdziałaniu z pracownikami Delegatur Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe w komórkach finansowo-księgowych - co najmniej 6 miesięcy.
 • Znajomość przepisów ustaw: o rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości budżetowej, o finansach publicznych, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej.
 • Znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej, w tym na stanowisku kasjera.

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Data dodania: 2022-11-06

Miejsce pracy: podkarpackie / Rzeszów

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy