Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 86850

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: -Praca przy monitorze ekranowym: powyżej połowy czasu pracy. -Korzystanie z samochodu służbowego: tak -Praca wykonywana na w/w stanowisku ma charakter administracyjno - biurowy; -Występuje praca na wysokości - nie. -Występują okresowe wyjazdy służbowe. -Wyposażenie podstawowe na stanowisku pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka niszczarka dokumentów, telefon, fax. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: -Wejście główne do budynku  nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych, -Budynek w którym mieści się komórka organizacyjna jest: piętrowy 2 - kondygnacyjny pomieszczenia Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego zlokalizowane są na parterze. Ze względu na brak podjazdu przy wejściu głównym dla osób niepełnosprawnych w budynku występuje ograniczony dostęp do pomieszczeń zlokalizowanych na piętrze dla osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się po ciągach komunikacyjnych. -Budynek stwarza barierę architektoniczną dla osób mających trudności z poruszaniem się: brak podjazdu / schody przy wejściu do budynku-ilość stopni: 2 -Budynek nie posiada windy i ciągi pieszych nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych; -Pomieszczenia sanitarno-higieniczne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych; -Przy budynku jest miejsce parkingowe. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw płacowych związanych z naliczaniem wynagrodzeń pracowników, zasiłków z tytułu ubezpieczeń chorobowych i wypadkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wynagrodzeń z tytułu wykonywania czynności na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych - samodzielna realizacja zadania
 • Prowadzenie spraw kadrowych związanych z : nawiązywaniem stosunku pracy, jego trwaniem i rozwiązywaniem, sporządzaniem dokumentacji związanej z naborem na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Inspektoracie, w tym umieszczanie na stronach BIP ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy zachowaniu przyjętej formy ich publikacji, prowadzeniem ewidencji czasu pracy, sporządzaniem sprawozdań do GUS, KPRM, obsługa PPK, ewidencjonowanie i rozliczanie mandatów karnych,prowadzeniem ewidencji badań lekarskich (wstępnych, okresowych i po chorobie). Sporządzanie wymaganych dokumentów dotyczących: rozliczeń z ZUS w komputerowym programie PŁATNIK oraz z Urzędem Skarbowym, w komputerowym programie kadrowo-płacowym w celu dalszego przekazania informacji do ZUS i Urzędu Skarbowego, prowadzeniem kart drogowych i eksploatacji samochodów służbowych – samodzielna realizacja zadania
 • Kompletowanie, wprowadzanie do programu e-Dok i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do dekretacji lub podpisu Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów, przekazywanie dokumentacji dla Wydziałów Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, wystawianie i prowadzenie rejestru upoważnień, delegacji służbowych, ewidencja skarg i wniosków. Prowadzenie spraw zaopatrzenia materiałowo – technicznego oraz prowadzenie archiwum zakładowego Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Przygotowywanie do realizacji dokumentów administracyjnych, kadrowych, płacowych lub finansowych dotyczących wypłaty świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Przygotowywanie projektów zarządzeń oraz redagowanie pism zlecanych przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora lub Kierownika Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego - samodzielna realizacja zadania.
 • Ewidencjonowanie dochodów budżetowych Inspektoratu, terminowe wysyłanie do zobowiązanych wezwań do zapłaty, upomnień oraz podejmowanie w stosunku do nich czynności zmierzających do wyegzekwowania zobowiązań w drodze egzekucji. Terminowe dokonywanie zwrotu dochodów budżetowych oraz kwartalnie naliczanie odsetek - samodzielna realizacja zadania.
 • Obsługa kasy gotówkowej Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, rozliczanie i sprawdzanie dokumentów do raportów kasowych oraz dotyczących wypłaty świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych WIJHARS - samodzielna realizacja zadania.
 • Kompleksowe planowanie spotkań, wyjazdów, delegacji służbowych Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora oraz przekazywanie dokładnych informacji w niniejszym zakresie. Prowadzenie spraw zaopatrzenia materiałowo – technicznego oraz prowadzenie archiwum zakładowego WIJHARS - samodzielna realizacja zadania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego co najmniej: powyżej roku w finansach lub cztery lata w administracji
Obszar: doświadczenie w zakresie administracji lub w zakresie finansów publicznych
 • •znajomość przepisów prawnych: - Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, - Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, - Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, - Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, - Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, - Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Znajomość Rozporządzenia w sprawie: - zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek z dnia 2 lutego 2010 r., - określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej 29 stycznia 2016 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Obsługa komputera - programów Word, Excel, PowerPoint, Outlook.
 • Obsługa urządzeń biurowych – ksero, fax, skaner

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie

Data dodania: 2021-10-31

Miejsce pracy: podkarpackie / Rzeszów

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy