Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Przemyśl
Ogłoszenie o naborze Nr 86519

Warunki pracy


 • CEL ISTNIENIA STANOWISKA PRACY: Stanowisko zostało utworzone w celu prowadzenia spraw organizacyjno-etatowych BiOSG oraz koordynowania procesu naboru pracowników na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej i w grupie stanowisk pomocniczych, robotniczych i obsługi.

 • CHARAKTER STANOWISKA I SPOSÓB WYKONYWANIA NA NIM ZADAŃ oraz CZYNNIKI SZCZEGÓLNIE UTRUDNIAJĄCE WYKONYWANIE ZADAŃ: praca w systemie podstawowym (godz. pracy od 7.30 do 15.30), praca biurowa, wyjazdy służbowe, wystąpienia publiczne, reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca związana z obsługa klienta, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, brak podległych pracowników, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele).

 • MIEJSCE I OTOCZENIE ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE STANOWISKA PRACY: stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na parterze w budynku wielokondygnacyjnym na terenie kompleksu koszarowego Komendy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej - budynek częściowo dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową (zainstalowane windy/podjazdy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety). Brak oznaczeń dla osób niewidmych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner). Na zewnątrz budynku znajdują się miejsca parkingowe dla pracowników.

 • ZŁOŻONOŚĆ I KREATYWNOŚĆ: Zadania na tym stanowisku pracy wymagają kreatywności w ramach procedur. Pracownik dokonuje wyboru jednego z kilku dostępnych rozwiązań, a wybór najlepszego jest uzależniony od oceny pracownika. Istnieje konieczność dostosowania działań do zmieniających się warunków. Pracownik realizujący zadania na tym stanowisku pracy powinien cechować się komunikatywnością, asertywnością, wysoką kulturą osobistą, uczciwością przenikliwością, spostrzegawczością oraz umiejętnościami analitycznymi. Z uwagi na koordynowanie procesu naboru, od pracownika wymagana jest umiejętność argumentowania i konsultowania kwestii drażliwych.

 • NIEZBĘDNA SAMODZIELNOŚĆ I INICJATYWA: Zadania realizowane na tym stanowisku wykonywane są samodzielnie.Do przełożonego zwraca się wyłącznie w sytuacjach bezprecedensowych. Otrzymuje polecenia i informacje co do celu pracy, ale samodzielnie dobiera środki pracy i wybiera sposób realizacji zadania lub przeprowadzenia określonego procesu. Posiada samodzielność w ramach pracy na swoim stanowisku pracy.

 • KONTAKTY ZEWNĘTRZNE: kilka razy w miesiącu z kandydatami do pracy/ odbycia stażu/ odbycia praktyki studenckiej w ŚG; kilka razy w roku udział w targach pracy oraz spotkania z młodzieżą w szkołach i na uczelniach.

Zakres zadań

 • Prowadzenie i aktualizacja etatu BiOSG zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o Zarządzenie Komendanta Głównego SG w sprawie organizacji etatów jednostek organizacyjnych SG.
 • Wprowadzanie do komputerowych systemów kadrowych rozkazów personalnych, danych funkcjonariuszy przenoszonych do służby w BiOSG oraz kandydatów przyjmowanych do służby w BiOSG, a także aktualizacja struktury organizacyjno-etatowej BiOSG w celu gromadzenia informacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania pionu kadrowego i finansowego oraz przekazywania niezbędnych informacji do Komendy Głównej SG.
 • Prowadzenie ewidencji funkcjonariuszy w zakresie książki obsady etatowej oraz tabeli ruchu. Opracowywanie informacji, meldunków, sprawozdań oraz analiz w zakresie właściwości wydziału w celu gromadzenia informacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania pionu kadrowego i finansowego oraz przekazywania niezbędnych informacji do Komendy Głównej SG.
 • Koordynowanie procesu naboru na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej we współpracy z Wydziałem Zamiejscowym w Przemyślu BSW SG, Wydziałem Ochrony Informacji, komisjami do przeprowadzenia naboru w celu sprawnego i zgodnego z przepisami prawa, wyłonienia kandydata do pracy na określone w ogłoszeniu stanowisko.
 • Koordynowanie procesu naboru na wolne stanowiska pracy w grupie stanowisk pomocniczych i obsługi we współpracy z Wydziałem Zamiejscowym w Przemyślu BSW SG, Wydziałem Ochrony Informacji, komisjami do przeprowadzenia naboru w celu sprawnego i zgodnego z przepisami prawa, wyłonienia kandydata do pracy na określone w ogłoszeniu stanowisko.
 • Koordynowanie procesu przyjęć pracowników w ramach prac interwencyjnych, przyjęć na staż osób bezrobotnych, przyjęć studentów w celu odbycia praktyk oraz koordynowanie czynności związanych z odbywaniem przez stażystów stażu zawodowego i studentów z odbywaniem praktyki studenckiej zwłaszcza poprzez udzielanie informacji i wskazówek opiekunom stażystów i studentów.
 • Sporządzanie ogłoszeń o prowadzonych naborach na wolne stanowiska pracy na podstawie zatwierdzonych wniosków i opisów stanowisk pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Zamieszczanie ogłoszeń w BIP KPRM i BiOSG oraz w miejscach ogólnie dostępnych w BiOSG. Przygotowywanie projektów decyzji o powołaniu komisji do przeprowadzenia naboru. Informowanie o wynikach prowadzonego naboru do pracy.
 • Prowadzenie ewidencji wpływającej dokumentacji w sprawie zatrudnienia, stażu osób bezrobotnych i praktyki studenckiej oraz realizacja zadań związana z zatrudnieniem pracownika, odbyciem stażu przez osoby bezrobotne lub odbyciem przez studentów praktyki studenckiej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego - powyżej 1 roku pracy w obszarze kadr.
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy SG.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość ustawy o pracownikach urzędów państwowych.
 • Znajomość przepisów wykonawczych do tych ustaw w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wymaganych na stanowisku pracy.
 • Znajomość obsługi edytora tekstu WORD oraz arkusza kalkulacyjnego EXCEL.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • prawo jazdy kat. „B"

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

Data dodania: 2021-10-27

Miejsce pracy: podkarpackie / Przemyśl

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy