Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 85990

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


 


Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.
Praca w terenie.
Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
Obsługa klientów zewnętrznych.
Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,
wspólnie z innymi pracownikami w razie potrzeby wykonuje prace w terenie,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Prowadzi działania w celu ujawnienia w księgach wieczystych i katastrze nieruchomości podziałów nieruchomości, zmiany użytków, przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz ustanowienia/wygaszenia tytułów prawnych trwałego zarządu i ograniczeń na rzecz Generalnej Dyrekcji w stosunku do nieruchomości nabytych pod inwestycje.
 • Prowadzi kontrole wykonawstwa, merytoryczne odbiory i rozliczanie zleconych robót geodezyjnych i geodezyjno-prawnych wykonywanych przez podmioty zewnętrzne, współpracuje w opracowaniu dokumentacji projektowej i geodezyjnej do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz przygotowuje dokumentację geodezyjną do przekazania placu budowy wykonawcy robót
 • Przygotowuje oświadczenia o prawie do dysponowania terenem na cele budowlane dla potrzeb drogownictwa, współpracuje z zewnętrznymi wykonawcami w procesie uzyskiwania prawa do terenu pod planowane inwestycje
 • Dokonuje regulacji stanów prawnych nieruchomości zajętych pod pasy drogowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz prowadzi sprawy geodezyjne związane z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Generalnej Dyrekcji
 • Przygotowuje dokumentację i pozyskuje nieruchomości w drodze umów cywilno-prawnych na potrzeby drogownictwa i nabywa działki tzw. „resztówki" zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz prowadzi sprawy związane z nabywaniem nieruchomości zamiennych oraz z wynajmowaniem lokali zamiennych
 • Bierze udział w konsultacjach społecznych, a także prowadzi nadzór nad budynkami nabytymi pod inwestycje (przygotowuje umowy najmu, użyczenia)
 • Współpracuje z właściwymi organami w zakresie realizacji prac połączeniowych, scaleniowych i scaleniowo - wymiennych związanych z koniecznością przebudowy wokół autostradowej struktury rolnej, bierze udział w radach technicznych, Zespole Opiniowania Projektów Inwestycyjnych (ZOPI) i Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) oraz konsultacjach społecznych
 • Przygotowuje wnioski o wygaszenie lub ustanowienie prawa trwałego zarządu na rzecz Generalnej Dyrekcji oraz prowadzi archiwum dokumentacji geodezyjno – prawnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie geodezji lub gospodarowania nieruchomościami lub gospodarki przestrzennej,
 • prawo jazdy kat. „B”,
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu: „specustawy” drogowej, geodezji, gospodarki nieruchomościami, postępowania administracyjnego, zamówień publicznych,
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • Kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, orientacja na osiąganie celów, współpraca, skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie prawa geodezyjnego i kartograficznego, gospodarki nieruchomościami, przepisów o przygotowaniu i realizacji inwestycji drogowych.
 • znajomość przepisów związanych z procesem inwestycyjnym,
 • znajomość angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość zasad wyceny nieruchomości.

Podobne oferty pracy

Specjalista ds. Wsparcia Badań Naukowych

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO: codzienna współpraca z interesariuszami programów i projektów badawczych, obsługa administracyjna pracowników naukowych Uczelni - przygotowanie, obieg i archiwizacja dokumentów, bieżące...

Firma: GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3...

Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy • Realizacja zadań typowych dola inspektora nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej. • Praca z wykorzystaniem oprogramowania biurowego oraz programów kosztorysowych związana z przygotowanie programów funkcjonalnych i inwestycyjnych. •...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie / Białystok

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2021-10-14

Miejsce pracy: podkarpackie / Rzeszów

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy