Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 73046

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


praca w biurze i w terenie,
krajowe wyjazdy służbowe,
obciążenie mięśniowo - szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych .
 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są  dostosowane do rodzaju wykonywanych prac,
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • Bierze udział w rozprawach administracyjnych, prowadzi monitoring postępu prac związanych z wydawaniem decyzji i wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa na podstawie decyzji administracyjnych;
 • Dokonuje regulacji stanów prawnych nieruchomości zajętych pod pasy drogowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz nieruchomości zbędnych na cele drogowe i statutowe GDDKiA poprzez uzyskiwanie decyzji o wygaszeniu prawa trwałego zarządu;
 • Prowadzi, aktualizuje i weryfikuje ewidencje nieruchomości będących w posiadaniu Generalnej Dyrekcji, położonych w pasach dróg krajowych wraz z klasą użytków i ich powierzchnią niezbędną dla określenia wysokości podatku i przekazuje dane do właściwego wydziału celem naliczenia podatku, prowadzi ewidencje ilościowo-wartościową środków trwałych (gruntów) w formie wykazu posiadającego cechy księgi inwentarzowej oraz przygotowuje tabelaryczne zestawienia nieruchomości nabytych pod pasy drogowe dróg krajowych;
 • Przeprowadza kontrole wykonawstwa, merytoryczne odbiory i rozliczanie zleconych robót formalno-prawnych wykonywanych przez podmioty zewnętrzne;
 • Realizuje zadania w zakresie ujawniania w księgach wieczystych i katastrze nieruchomości podziałów nieruchomości, zmiany użytków, przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz ustanowienia/wygaszenia tytułów prawnych trwałego zarządu i ograniczeń na rzecz Generalnej Dyrekcji w stosunku do nieruchomości nabytych pod inwestycje drogowe;
 • Współpracuje z właściwymi organami administracji publicznej w zakresie przejęcia nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje drogowe oraz udział w postępowaniach administracyjnych związanych z wydaniem decyzji odszkodowawczych;
 • Przygotowuje oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania terenem na cele budowlane niezbędne do przygotowywanego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
 • Prowadzi monitoring rzeczywistego stanu realizacji nabytych gruntów w porównaniu do zakładanego harmonogramu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie geodezji lub gospodarowania nieruchomościami lub gospodarki przestrzennej
 • posiadanie prawa jazdy kat. B.,
 • Znajomość przepisów z zakresu: „specustawy” drogowej, geodezji, gospodarki nieruchomościami, postępowania administracyjnego, zamówień publicznych
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie zarządzania, gospodarki nieruchomościami
 • Znajomość języka angielskiego
 • Znajomość przepisów związanych z procesem inwestycyjnym
 • Znajomość wyceny nieruchomości

Podobne oferty pracy

Protokolant sądowy

sporzadzanie odpisów orzeczeń Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, brak

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej

Lokalizacja: świętokrzyskie / Busko-Zdrój

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Protokolant sądowy

sporządzanie odpisów orzeczeń Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe, brak

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej

Lokalizacja: świętokrzyskie / Busko-Zdrój

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: naturalne i sztuczne oświetlenie, wymuszona pozycja ciała,...

Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2021-01-12

Miejsce pracy: podkarpackie / Rzeszów

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy