Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 97337

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
-praca w terenie,


- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,


- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac,


- bariery architektoniczne- brak windy,


- pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,


- podczas pobytu w terenie występuje konieczność przebywania pod ruchem i w hałasie.


 

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy związane z organizacją ruchu drogowego (oznakowanie pionowe i poziome, stałe i tymczasowe), utrzymanie sygnalizacji świetlnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego na podległej sieci dróg. Współpracuje z Kierownikami Służby Liniowej przy dokonywaniu objazdów dróg, zlecaniu i odbiorach robót z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • prowadzi Bank Danych Drogowych w zakresie ewidencji oraz administrowania systemu,
 • współpracuje z ekipami wykonującymi pomiary ruchu na sieci drogowej, kontrola wykonujących pomiary oraz wprowadzanie danych do systemu,
 • przygotowuje zlecenia i umowy na roboty, usługi i dostawy w zakresach nie objętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
 • przygotowuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz obsługę Komisji Przetargowych wraz z opracowaniem niezbędnych dokumentów, prowadzeniem korespondencji w tym zakresie łącznie z umowami oraz umieszczanie ogłoszeń na portalach internetowych,
 • zbiera dane w systemach wymagających codziennego i okresowego generowania informacji,
 • prowadzi sprawy dotyczące organizacji ruchu drogowego,
 • uczestniczy w wiosennych i jesiennych objazdach dróg z Policją.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B,
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office,
 • znajomość przepisów z zakresu: ustawy o drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym, prawo zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez Rejon,
 • znajomość zagadnień z inżynierii ruchu,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Data dodania: 2022-04-21

  Miejsce pracy: opolskie / Opole

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy