Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 86717

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,


- praca w szczególnie trudnych warunkach,


- praca w terenie,


- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,


- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac,


- bariery architektoniczne- brak windy,


- pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,


- podczas pobytu w terenie występuje konieczność przebywania pod ruchem i w hałasie.


 

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy dotyczące realizacji zadań mostowych, w zakresie bieżącego utrzymania drogowych obiektów inżynierskich oraz kontroluje wykonawstwo robót. Wykonanie zadania związane jest również z realizacją programów rządowych. Współpracuje z Rejonami w zakresie bieżącego utrzymania i remontów obiektów inżynierskich,
 • określa potrzeby w zakresie rzeczowym i finansowym na bieżące utrzymanie, remonty i przebudowę drogowych obiektów inżynierskich. Przygotowuje propozycje podziału środków na bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich dla Rejonów,
 • uzgadnia i opiniuje pod względem technicznym dokumentacje projektowe w zakresie drogowych obiektów inżynierskich oraz uczestniczy w Radach Technicznych. Współpracuje w zakresie przygotowania zadań mostowych oraz konsultuje i opiniuje proponowane zmiany technologiczne na etapie wykonawstwa robót w zakresie drogowych obiektów inżynierskich. Wykonanie zadania związane jest również z realizacją programów rządowych
 • bierze udział w odbiorach ostatecznych i pogwarancyjnych robót w zakresie drogowych obiektów inżynierskich,
 • przygotowuje materiały przetargowe, opracowuje część techniczną dokumentacji przetargowych na potrzeby realizacji zadań mostowych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu wykonawstwa realizowanych robót i usług,
 • ustala warunki techniczne lokalizacji obiektów i urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na drogowych obiektach inżynierskich,
 • prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową środków trwałych w zakresie drogowych obiektów inżynierskich,
 • prowadzi sprawy i wykonuje czynności związane z ochroną przeciwlodową i przeciwpowodziową mostów. Współpracuje z komórką organizacyjną ds. zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa przy planowaniu i realizacji zadań na drogowych obiektach inżynierskich, finansowanych ze środków na realizację zadań specjalnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze działalności związanej
z obiektami inżynierskimi.
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów w zakresie: budowy i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich, oraz Prawa Zamówień Publicznych,
 • umiejętność biegłej obsługi pakietu MS Office w szczególności programów Excel i Word,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie Prawa Budowlanego oraz Prawa Zamówień Publicznych,
 • studia podyplomowe w zakresie utrzymania mostów,
 • przeszkolenie w zakresie Prawa Budowlanego oraz prawa zamówień publicznych
 • uprawnienia budowlane w specjalności mostowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia,
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału,

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2021-10-28

Miejsce pracy: opolskie / Opole

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy