Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117286

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1.      Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe.


2.      Zagrożenie korupcją.


3.      Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.


W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

Zakres zadań

 • Prowadzi kontrole, pod względem formalno-rachunkowym: -dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie /dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez Ministerstwo, -środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, -dotacji celowych przeznaczonych na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, wydatkowanych przez podmioty realizujące te programy, inne niż państwowe jednostki budżetowe.
 • Prowadzi kontrolę formalno-rachunkową dokumentów i wykonuje inne czynności związane z ewidencją księgową w zakresie środków: -przekazanych przez Sekretarza Generalnego Rady UE na refundację kosztów podróży związanych z udziałem polskich przedstawicieli w pracach Rady i grup roboczych Rady; -nie pochodzących z Budżetu Państwa, przekazanych Ministerstwu Spraw Zagranicznych na wyodrębnione konta bankowe (na podstawie umów o delegację, porozumień i umów międzynarodowych), w związku z członkostwem Polski w UE.
 • Uczestniczy we wprowadzaniu zmian w procedurach i stosowanych rozwiązaniach dotyczących zadań MSZ.
 • Uczestniczy w opracowywaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości, obieg i kontrolę dokumentów księgowych w zakresie kompetencji Wydziału RŚUD.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego Powyżej 1 roku w obszarze księgowości, finansów, kontroli, rozliczania dotacji.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Znajomość języka angielskiego lub innego języka urzędowego UE na poziomie B2.
 • Wiedza z zakresu: prowadzenia ewidencji księgowej, wykorzystania środków pochodzących z UE.
 • Znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Umiejętność: współpracy, argumentowania, analitycznego myślenia.
 • Zorientowanie na osiąganie celów, samodzielność i inicjatywa, odporność na stres.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z: finansów i/lub rachunkowości i/lub kontroli i/lub audytu wewnętrznego (lub) bankowość elektroniczna (lub) w systemie finansowo-księgowym.
 • Znajomość drugiego języka :rosyjski, gruziński, ukraiński lub pokrewny na poziomie A2.
 • Ogólna znajomość innych aktów prawnych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli.
 • Znajomość programu finansowo-księgowego Egeria oraz bankowości elektronicznej NBP.

Podobne oferty pracy

Referendarz

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo...

Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Młodszy Specjalista / Specjalista w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach

(Sekcja Akredytacji Bazy Usług Rozwojowych) Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: Bieżąca obsługa użytkowników Bazy Usług Rozwojowych (BUR): weryfikacja (wstępna i aktualizacyjna) wniosków o wpis do BUR, odwołania od negatywnych...

Firma: Staff Partners

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2023-03-20

Więcej informacji

Młodszy Specjalista ds. Administracyjno-Kancelaryjnych w Oddziale Terenowym

Zadania: Zapewnienie obsługi kancelaryjno-biurowej Oddziału Terenowego, współpraca w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi Straży Miejskiej m.st. Warszawy oraz jednostkami zewnętrznymi, w tym: przyjmowanie korespondencji wpływającej, ewidencjonowanie jej...

Firma: Straż Miejska m.st. Warszawy

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2023-03-20

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Data dodania: 2023-03-13

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy