Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
Komendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 97532

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca samodzielna biurowo-administracyjna, 

 • praca w siedzibie urzędu,


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w pomieszczeniu biurowym,

 • praca w godzinach 8:15 – 16:15,

 • stanowisko pracy specjalisty zlokalizowane jest na I piętrze budynku,

 • dojścia i dojazdy do budynku są utwardzone,

 • budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych - wyposażony jest w windę, sanitariaty na parterze i poddaszu budynku dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,

 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,

 • obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, kserokopiarka, faks, niszczarka, skaner).

Zakres zadań

 • koordynuje i obsługuje prace w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa na poziomie dysponenta drugiego stopnia w zakresie modułu „Sprawozdawczość” oraz „Obsługa dysponentów” oraz koordynuje prace jednostek organizacyjnych SG w systemie w celu prawidłowego wykonywania budżetu państwa w zakresie planowania, sprawozdawczości oraz realizacji harmonogramu wydatków budżetowych;
 • weryfikuje wnioski o modyfikację harmonogramu, zmianę limitu otwarcia oraz dodatkowego zapotrzebowania na środki budżetowe przekazywane przez dysponentów III stopnia celem przedłożenia ich do zatwierdzenia podpisem elektronicznym lub przekazania do dysponenta nadrzędnego;
 • sporządza długookresowe plany finansowe oraz sprawozdania kwartalne z jego wykonania przez dysponentów funduszu celowego – Funduszu Wsparcia SG w celu spełnienia obowiązku sprawozdawczego i planistycznego;
 • sporządza sprawozdania budżetowe w celu uzyskania informacji nt. wykonania planów dochodów i wydatków SG oraz przekazania sprawozdań do dysponenta nadrzędnego oraz sprawozdania finansowego – bilansu łącznego z działalności budżetowej SG wraz z wymaganymi załącznikami w celu spełnienia obowiązku sprawozdawczego;
 • opracowuje roczny harmonogram realizacji wydatków budżetowych SG oraz dokonuje jego korekt w związku ze zmianą planu wydatków w trakcie trwania roku budżetowego w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej;
 • analizuje miesięczne zapotrzebowania jednostek organizacyjnych SG na środki finansowe pod kątem zgodności z rocznym harmonogramem wydatków oraz planem wydatków budżetowych i na ich podstawie sporządzanie łącznych miesięcznych zapotrzebowań SG celem przekazania do dysponenta nadrzędnego;
 • opiniuje wnioski jednostek organizacyjnych SG w sprawie przyjęcia darowizn rzeczowych oraz prowadzi rejestr otrzymanych darowizn;
 • sporządza dyspozycje przekazania zasileń w środki finansowe do jednostek organizacyjnych SG celem zapewnienia płynności finansowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej
 • Pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych (MS Office) i urządzeń peryferyjnych
 • Znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej itp.
 • Umiejętność przekonywania
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu
 • Asertywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

  Data dodania: 2022-04-25

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy