Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 90151

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych.


Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak odpowiednio przystosowanych łazienek.


W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • przyjmuje i dokonuje oceny sprawozdań jednostkowych, wyjaśnia rozbieżności wynikające ze sprawozdań, uzgadnia z pracownikami podległych jednostek dane objęte sprawozdawczością;
 • analizuje projekty planów finansowych przedstawione przez jednostki podległe;
 • prowadzi bieżący nadzór nad gospodarką finansową (wydatków i dochodów) dysponentów budżetu państwa trzeciego stopnia;
 • sporządza miesięczne zapotrzebowania na środki dla GDOŚ i RDOŚ oraz opracowuje i aktualizuje roczny harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa
 • ewidencjonuje w systemie księgowym zmiany w budżecie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wynikające z decyzji dysponenta części i ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz dokumentów i aktów prawnych mających wpływ w trakcie roku budżetowego na wysokość limitu wydatków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
 • wykonuje różnorodne zestawienia w arkuszu kalkulacyjnym Excel, przy wykorzystaniu danych z systemu informatycznego Ouorum F-K i AZF, systemu bankowości elektronicznej NBP oraz sytemu Trezor
 • sporządza przelewy środków dla jednostek podległych celem zabezpieczenia środków na realizację zadań oraz księguje operacje bankowe dysponenta II stopnia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w komórkach finansowych jednostek administracji publicznej
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
 • znajomość ustawy o rachunkowości
 • znajomość rozporządzeń wykonawczych do ustawy o finansach publicznych
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • umiejętność obsługi programów komputerowych: MS Office (w szczególności arkusza kalkulacyjnego Excel), poczta elektroniczna.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość programu księgowego Ouorum F-K i AZF
 • znajomość obsługi systemu Trezor

Podobne oferty pracy

Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale ds. Rozliczeń Osób Uprawnionych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem kosztów świadczeń opieki zdrowotnej między Polską i innymi państwami członkowskimi UE/EFTA na zasadach wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym...

Firma: Centrala NFZ

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2022-01-21

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu; - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego; - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe; - występowanie uciążliwych warunków...

Firma: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2022-01-20

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu, - wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych, -stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze z dostępem...

Firma: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2022-01-20

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2022-01-12

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa