Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 90164

Warunki pracy


 • Biuro Administracyjne mieści się Warszawie przy ul. Miodowej 15; winda znajduje się w budynku „B”; budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku „B” i „C” jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych;

 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; zagrożenie korupcją; praca pod presją czasu

Zakres zadań

 • Przygotowuje i prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o równowartości nie przekraczającej 130 tys. zł, w tym współfinansowane przez Unię Europejską w ramach PT POWER, PT POIŚ, PT REACT-UE POIŚ, PT REACT-UE POWER oraz środków krajowych.
 • Szacuje wartość zamówienia i przygotowuje szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia dla zamówień przekraczających równowartość 130 tys. zł, finansowanych ze środków krajowych oraz współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach PT POWER, PT POIŚ, PT REACT-UE POIŚ, PT REACT-UE POWER.
 • Obsługuje platformę zakupową Ministerstwa Zdrowia i bazę konkurencyjności w zakresie prowadzenia postępowań o równowartości nie przekraczającej 130 tys. zł, finansowanych ze środków krajowych oraz współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach PT POWER, PT POIŚ, PT REACT-UE POIŚ, PT REACT-UE POWER.
 • Nadzoruje proces realizacji umów oraz utrzymuje kontakt z dostawcami sprzętu, części komputerowych, oprogramowania, usług informatycznych i serwisantami, w tym sprawdza i opisuje faktury i rachunki.
 • Uczestniczy w sporządzaniu planów zamówień publicznych, w celu efektywnego, gospodarnego i racjonalnego wykorzystania środków publicznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych lub zakupów/zaopatrzenia/logistyki
 • wiedza z zakresu zamówień publicznych
 • komunikacja
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wiedza w przedmiocie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020
 • znajomość arkusza kalkulacyjnego MS Excel na poziomie co najmniej średniozaawansowanym
 • przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym w mowie i piśmie

Podobne oferty pracy

Specjalista w Polskim Związku Pływackim

Do podstawowych obowiązków należą : prowadzenie sekretariatu, nadawanie i odbiór korespondencji w Urzędzie Pocztowym, prowadzenie kancelarii w systemie FIRMA, przyjmowanie korespondencji, prowadzenie rejestru pism przychodzących, wysyłanie korespondencji,...

Firma: Polski Związek Pływacki

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa - Bielany

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Młodszy Specjalista / Specjalista / Starszy Specjalista w Departamencie Kontroli

Główne zadania: przeprowadzanie kontroli na miejscu realizacji projektów, obejmujących m.in. weryfikację wykonania zakresu rzeczowego projektu, kontrolę wydatkowania środków publicznych, stosowania przepisów prawa i realizacji projektu zgodnie z zapisami...

Firma: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista / Straszy Specjalista w Biurze Regionalnym (ds. Informacji o Systemie Wczesnego Ostrzegania)

Główne zadania: 1. W ramach projektu pozakonkursowego System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach w Działaniu 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw, realizowanego ze...

Firma: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Data dodania: 2022-01-12

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy