Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 89745

Warunki pracy


 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawach naruszenia praw pacjentów w oparciu o art. 50 ust. 3 na podstawie informacji medialnych, lub w sprawach zgłoszonych przez: a) Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Posła, Senatora, Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka; b) w sprawach zleconych do prowadzenia przez Wydział Postępowań Wyjaśniających III przez Rzecznika lub Zastępcę Rzecznika; c) realizowanie zbadania sprawy na miejscu w toku prowadzonego przez Rzecznika postępowania wyjaśniającego, w trybie art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Sporządza projekty pism w przedmiocie: a) wskazania wnioskodawcom przysługujących środków prawnych, b) przekazania sprawy zgodnie z właściwością, c) niepodjęcia sprawy
 • Rozpatruje skargi i wnioski pacjentów, przyjmuje pacjentów zgłaszających się bezpośrednio do Biura
 • Przygotowuje projekty: a) odpowiedzi na skargi, o których mowa w Dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego, b) ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego dotyczących ochrony praw pacjentów, w tym założeń do projektów ustaw, w szczególności celem przedłożenia Radzie Ministrów
 • Przygotowuje projekty wystąpień: a) do podmiotów leczniczych oraz innych instytucji lub organów administracji publicznej celem weryfikacji zasadności wszczęcia postępowania lub podjęcia innych czynności przez Rzecznika, b) Rzecznika Praw Pacjenta do organu, organizacji lub instytucji, w których działalności Rzecznik stwierdził naruszenie praw pacjenta, c) Rzecznika do organu nadrzędnego nad jednostką – w której działalności Rzecznik stwierdził naruszenia praw pacjenta – z wnioskiem o zastosowanie środków przewidzianych w przepisach prawa, d) Rzecznika Praw Pacjenta do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjentów
 • Dokonuje analizy skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy i przygotowuje w tym zakresie projekty wystąpień Rzecznika Praw Pacjenta w przedmiocie współpracy z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem do spraw zdrowia
 • Opiniuje projekty aktów prawnych związanych z prawami pacjenta oraz bierze udział w uzgodnieniach międzyresortowych, Komisjach Prawniczych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze orzeczniczym, kontrolnym w administracji publicznej lub w obszarze związanym z ochroną zdrowia
 • Bardzo dobra znajomość procedury administracyjnej
 • Znajomość aktów prawnych: ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 30 ww. ustawy, ustawy o działalności leczniczej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o służbie cywilnej, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa
 • Umiejętność zrozumiałego tłumaczenia przepisów prawa w rozmowie bezpośredniej oraz za pośrednictwem infolinii
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz planowania i organizacji pracy
 • Otwarty stosunek do klienta Urzędu
 • Umiejętność argumentowania i przekonywania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

  Data dodania: 2021-12-19

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa